Nyhet från kommunsektorn har publicerats 8.11.2016 och uppdaterats 23.1.2017

Skatteförvaltningens nya anvisningar och modelltabeller för inlämnandet av uppgifter om obebyggda byggplatser - endast ändrade uppgifter skall anmälas

OBS! Nyhet från kommunsektorn har uppdaterats den 23.1.2017. Skatteförvaltningens e-postadress har ändrats. Den nya adressen är Kunnat@vero.fi

​Skatteförvaltningen har den 25.10.2016 gett en ny anvisning gällande anmälandet av uppgifter om obebyggda byggplatser i fastighetsbeskattningen (för tillfället är webbsidan endast tillgänglig på finska). Samtidigt har Skatteförvaltningen publicerat Excel-tabeller för nya objekt och objekt som ska strykas.

En kommun som fastställer en skattesats enligt 12 a eller 12 b § i fastighetsskattelagen måste enligt 20 § i samma lag samtidigt årligen redogöra för de byggplatser som avses i 12 a § och 12 b § och anmäla dem och andra behövliga uppgifter och dokument till Skatteförvaltningen för verkställande av beskattningen och för ändringssökande. Med stöd av bemyndigandet i 20 a § 2 mom. i fastighetsskattelagen utfärdar Skatteförvaltningen mer ingående bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas och när och hur detta ska ske.

 

Den nya anvisningen tillämpas första gången då man anmäler uppgifter för fastighetsbeskattningen år 2017. Enligt Skatteförvaltningen ska endast ändrade uppgifter lämnas in.

 

Då en kommun första gången fastställer en skattesats enligt 12 a § i fastighetsskattelagen ska täckande uppgifter lämnas till Skatteförvaltningen om alla de obebyggda byggplatser som enligt detaljplan avses för bostadsbyggnader och där en skattesats som avses i 12 a § i fastighetsskattelagen ska tillämpas.

Därefter anmäls årligen motsvarande uppgifter enbart för dels nya byggplatser som ska börja omfattas av 12 a eller 12 b § i fastighetsskattelagen, dels byggplatser där lagrummen i fråga inte längre tillämpas. Uppgifterna om obebyggda byggplatser ska lämnas till Skatteförvaltningen respektive år före utgången av januari. Till exempel uppgifterna som gäller fastighetsbeskattningen 2017 ska lämnas senast 31.1.2017.

För tillämpandet av skattesatsen för obebyggda byggplatser måste kommunen lämna följande uppgifter för en byggplats som enligt detaljplanen är avsedd för en bostadsbyggnad:

 

 • fastighetsbeteckning enligt fastighetsregistret
 • planläggningsenhet; denna uppgift behövs särskilt om en obebyggd byggplats sträcker sig över flera fastigheter eller inte omfattar en hel fastighet eller om det finns flera obebyggda byggplatser på en och samma fastighet
 • användningsändamål enligt planen
 • byggplatsens areal
 • byggrätt
 • under tilläggsuppgifter vid behov en anteckning om att en del av byggplatsen ägs av ett bolag eller annat samfund i den skattskyldiges huvudsakliga ägo eller av bolag inom samma koncern.
 • under tilläggsuppgifter anteckningen ”öde hus” om det finns en öde bostadsbyggnad på byggplatsen.

 

För byggplatser där skattesatsen för obebyggd byggplats inte längre ska tillämpas anmäls följande uppgifter:

 

 • fastighetsbeteckning enligt fastighetsregistret
 • planläggningsenhet
 • byggplatsens areal
 • byggrätt

 

Uppgifterna lämnas elektroniskt till Skatteförvaltningen på de bifogade Excel-tabellerna. Modelltabellen har en egen flik med exempel på hur uppgifterna ska fyllas i.

 

Det finns separata tabeller för anmälan av de nya byggplatser där en särskild skattesats ska börja tillämpas respektive de byggplatser där en särskild skattesats inte länge ska tillämpas.

 

Filen skickas som e-postbilaga till Kunnat@vero.fi.

Vilken kommun anmälan gäller ska framgå av epostmeddelandets rubrik. Filerna ska namnges så att kommunens namn, tabellens innehåll och året framgår. Exempelvis e-postmeddelande: Helsingfors obebyggda byggplatser 2016, filnamn: Helsingfors nya obebyggda byggplatser 2016 respektive Helsingfors obebyggda byggplatser som stryks 2016.

I Skatteförvaltningens anvisning har förutsättningarna för tillämpningen av fastighetsskattelagen för obebyggda byggplatser i enlighet med 12 a och 12 b §. närmare behandlats.

Etiketter