Statsunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik

En procent av i Finland betalda trafikförsäkringar förs till vägtrafikens säkerhetsverksamhet. Denna så kallade trafiksäkerhetsavgift tas ut av Trafi.

Trafiksäkerhetsavgiften intäktsförs i statsbudgeten och ett behövligt anslag för främjande av vägtrafiksäkerheten anvisas i samband med budgeten. Trafiksäkerhetsverket fattar beslut om beviljande av anslag till dem som utför trafiksäkerhetsarbete.

Statsunderstöd kan beviljas som ett allmänt understöd för skötseln av i lag föreskrivna uppgifter för främjande av säkerhet i vägtrafik.

Som ett projektunderstöd kan statsunderstöd beviljas till en kommun, samkommun eller någon annan sammanslutning som bedriver verksamhet utan vinstsyfte, speciellt för verksamhet rörande regional vägtrafiksäkerhet.

Projektunderstöd för år 2017 kan nu sökas

Svenskspråkiga instruktioner ska bli tillgängliga på dessa sidor på vecka 26. Före det kan mer information hittas på de finskspråkiga sidorna.

 

Tags