Ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet har begärt ett utlåtande om en promemoria med förslag till revidering av lagen om kommunernas kulturverksamhet. Finlands Kommunförbund har medverkat i den arbetsgrupp som utarbetat förslaget. Enligt Kommunförbundet stöder förslaget till väsentliga delar den framtida bildningskommunen och beaktar också den kommande landskapsförvaltningen och betydelsen av samarbete i tillhandahållandet av kulturtjänster.

Arbetsgruppens förslag skulle ersätta den nuvarande lagen om kommunernas kulturverksamhet, som är från 1992. I den gällande lagen definieras begreppet kulturverksamhet och anges i korthet vilka uppgifter kommunen har inom kulturväsendet. I lagen finns det också bestämmelser om statsandelar och statsunderstöd.

Kommunernas kulturverksamhet ingår i statsandelen för kommunal basservice. I år är statsandelsprocenten för kommunal basservice 25,34 (den andel som betalas till kommunerna). Med statsandelar finansieras förutom kommunernas allmänna kulturverksamhet också social- och hälsovård, småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning, grundläggande konstundervisning och allmänna bibliotek. Av denna helhet har kommunernas allmänna kulturverksamhet för närvarande en kalkylerad andel på mindre än 1 euro per invånare. Kommunernas årliga nettodriftskostnader för verksamheten är 112 miljoner euro, dvs. i genomsnitt 20 euro per invånare.

Arbetsgruppens förslag innebär att kommunernas uppgifter inom kulturverksamheten preciseras och att det i lagen införs mål för kulturverksamheten. Lagen ska också föreskriva om de statliga myndigheternas uppgifter, utvecklingsuppgiften, kommuninvånarnas delaktighet, samarbete samt produktion och bedömning av information.

Lagändringen ska göras inom ramen för den nuvarande statsandelsfinansieringen och så att kommunens uppgifter i överensstämmelse med regeringsprogrammet inte ökar. Detta också för att en ny uppgift eller utvidgning av en gammal uppgift förutsätter en statsandelsfinansiering på 100 procent (55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice).

Arbetsgruppens förslag till ny lag skulle fortsättningsvis ge kommunerna mandat att själva bestämma prioriteringarna i sin kulturverksamhet och på vilket sätt kulturtjänster tillhandahålls i kommunen. Kommunen kan välja mellan att tillhandahålla tjänsterna i egen regi eller i samarbete med andra kommuner eller aktörer eller köpa tjänsterna av en privat aktör. Kommunerna kan då efter behov utnyttja eget eller externt kunnande.

Kulturverksamheten kommer inte att definieras entydigt i lagstiftningen och kommunerna ska också i fortsättningen att stå för merparten av finansieringen. Eftersom kommunerna själva definierar sin kulturverksamhet och väljer vad de ska satsa på, bör de också kunna bestämma vilket kunnande som behövs. De bör också ha möjlighet att använda lokaler, tjänster och kunnande inom andra sektorer, såsom museer, bibliotek och fritt bildningsarbete, för att trygga tillgången till kulturverksamhet.

Remisstiden löper ut den 28 juni. Begäran om utlåtande finns på adressen www.lausuntopalvelu.fi

Etiketter