Ändringar i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 1.1.2018

Den övergångstid som föreskrivs i lagen yrkesutbildade personer inom socialvården förlängs till slutet av juni 2018. Det innebär att en person som har den behörighet som avses i lagen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildade personer inom socialvården (272/2005) eller i förordningen som utfärdats med stöd av den, har rätt att vara verksam som yrkesutbildad person inom socialvården i en sådan uppgift som förutsätter legitimering enligt lagen. Rätten att vara verksam som yrkesutbildad person upphör efter övergångstiden om inte ansökan om legitimering lämnats in före utgången av juni månad.

Övergångstiden för yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning förlängs på samma sätt.  

Också rehabiliteringshandledare är efter lagändringen legitimerade yrkesutbildade personer inom socialvården.

De  närvårdare som i början av år 2016 fanns i registret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården antecknas av Valvira automatiskt och avgiftsfritt också i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården. Valvira kommer också att återbetala registreringsavgiften på 40 euro till de dubbelregistrerade som registrerats i 1.3.2016 eller tidigare och som hunnit registrera sig också i registret över yrkesutbildade personer inom socialvården. Valvira kommer att vara i kontakt med dessa.

Närvårdare som utexaminerats efter 1.3.2016 ska fortfarande registrera sig i båda registren.

Etiketter
Jaana Viemerö

Jaana Viemerö

Specialsakkunnig, handikappservice och behörighet inom socialvården
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2303, +358 50 359 2023
Ansvarsområden
  • omsorger om utvecklingsstörda
  • handikappservice
  • behörighet inom socialvården
  • internationellt samarbete inom socialvården
  • utvecklingsnätverket för handikappservice inom landskapen (Maakunnallistuvat vammaispalvelut)
  • nätverket för sakkunniga inom specialomsorger
  • projektet Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer