Ansökningstiden för vårens Raffinaderi har inletts

 

Vilka utmaningar väntar på en lösning i er kommunorganisation? Har ni i er strategi tagit upp utmaningar för vilka man borde finna praktiska lösningsmetoder? Har ni identifierat möjligheter som det skulle löna sig att ta vara på, men metoderna saknas ännu?

Ta med ditt team och utveckla tillsammans med oss en lösning på den utmaning ni valt, med hjälp av metoder för experimenterande utveckling. Under våren 2019 kommer Kommunförbundets servicedesigner att sparra ert team i fyra workshoppar där ni preciserar problemställningen och skapar ett koncept samt utformar en visuell modell av konceptet, som sedan testas med en målgrupp. Vi uppmuntrar er att modigt ta er an också stora utmaningar.

Idéraffinaderiet

En serie på fyra workshoppar bildar ett idéraffinaderi. Vid förädlingen av idéer utnyttjar vi processmodellen Double Diamond  (dubbeldiamanten) och dess olika faser: 1. Utforska, 2. Definiera, 3. Utveckla och 4. Leverera.

Ta en titt på Idéraffinaderiets process

 


Teamsammansättningen och engagemanget är av betydelse

För att raffinaderikonceptet ska fungera och teamet få ut nyttan av det, är det viktigt att satsa på två saker då teamet bildas: 1) Teamsammansättningen är tillräckligt mångsidig (t.ex. Utvecklare, Sakkunnig, Kund, Beslutsfattare) och kan kompletteras vid behov, och 2) hela teamet förbinder sig till att närvara vid alla fyra workshoppar.

Praktiken har visat att ett alltför litet eller smalt team lätt fastnar och frustreras. En tillräcklig bredd och mångsidighet öppnar för nya synvinklar och breddar spektret av möjligheter. Av samma orsak borde alla deltagare i teamet kunna närvara vid varje workshop. Därför är det viktigt att alla deltagare har reserverat tid för workshopparna i sin kalender redan vid urvalsprocessen.

Förberedelser inför Raffinaderiet

Utöver bildandet av team är det viktigt att deltagarna förbinder sig till arbete också mellan workshopparna. I servicedesignen ingår att öka användarförståelsen/kundförståelsen. Innan teamet kommer till workshopparna lönar det sig för deltagarna att samla in relevanta forskningsrön om den fråga som ska tas upp och göra en jämförande framgångsanalys (benchmarking) av vad andra har gjort och att också intervjua de personer som frågan berör. Detta kräver arbete på fältet och en viss ansträngning men ger lön för mödan i form av lösningar som fungerar bättre.

Man bör vara öppen för de lösningar som utvecklas

Processen i workshopparna börjar med en utforskningsfas där den utmaning som ska utredas granskas brett och ur olika synvinklar. Det är fullt möjligt att den preliminära hypotes som teamet har haft om lösningen redan under den första workshoppens gång visar sig vara felaktig och ersätts av en ny hypotes. Teamet bör kunna vara öppet för detta. Om utmaningen däremot redan har fått en lösning som är så färdig att den kan konkurrensutsättas, är försök sannolikt orätt metod.

Idéraffinaderiet kör igång 13.3.

Idéraffinaderiet är avsett för aktörer inom kommunsektorn. Utgående från ansökningarna väljs totalt 20 försöksidéer. Idéerna förutsätts ha en kommuninvånar- och strategikoppling.

Workshopparna ordnas 13.3, 4.4, 24.4 och 15.5.

Till ansökningsblankett >

Ansökan bör göras senast 31.1.2019

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.