Ansvaret för hanteringen av kommunalt avfall omfördelas 2019

Riksdagen godkände en ändring av avfallslagen i mitten av maj. Enligt den begränsas kommunens ansvar för hanteringen av kommunalt avfall enligt följande:

  • från 2019 det kommunala avfall som uppkommer från boende och inom kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet på fastighetsinnehavares transportsystemområden och
  • under en övergångsperiod på högst tre år efter det att lagen har trätt i kraft, på områden med kommunalt anordnad avfallstransport 

Kommunen kommer inte längre att ansvara för kommunalt avfall från privata social- och hälsovårds- och utbildningstjänster och inte heller för kommunalt avfall som uppkommer inom bland annat statens och församlingarnas förvaltning och servicefunktioner. Ansvaret för att ordna denna avfallshantering ska i fortsättningen ligga hos avfallsinnehavaren. Kommunen ska som nu ansvara för avfall från boende och för farligt avfall från jord- och skogsbruket samt för kommunalt avfall från kommunens social- och hälsovård så länge som kommunen anordnar tjänsterna i fråga. Kommunen ska fortfarande vara skyldig att inom ramen för sin kapacitet ordna avfallshantering i andra hand om det privata tjänsteutbudet är bristfälligt.

Med avvikelse från upphandlingslagen kommer det från 2019 också att ingå bestämmelser i avfallslagen om en gräns för försäljning till utomstående gällande verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor av anknutna enheter och upphandlande enheter inom den kommunala avfallshanteringen. Upphandlingslagens begränsning på 500 000 euro för verksamhet som bedrivs på marknadsvillkor tillämpas inte på kommunalt ägda avfallshanteringsbolag.  Gränsen för anknutna enheters försäljning till utomstående är 10 procent fram till utgången av 2029. Från ingången av 2030 sänks gränsen för försäljning till utomstående till 5 procent utan den övre gräns som anges i upphandlingslagen. Gränserna för försäljning till utomstående tillämpas på de tjänster som gäller insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ordnas av kommunen..

Etiketter
Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.