Avfallslagen ändras – andra fasen hos riksdagen

Om riksdagen godkänner den ändring av avfallslagen som den nu behandlar, får kommunen tillhandahålla avfallshanteringstjänster för företag först efter att båda parter har arbetat sig igenom en krånglig byråkrati.

Den ändring av avfallslagen som gäller en elektronisk dataplattform, en s.k. marknadsplats för avfall och biflöden, ligger nu hos riksdagen. Förslagen till lagändring gäller främst avfallshanteringstjänster i andra hand som kommunen tillhandahåller för näringslivet. Avsikten är att den avfallsinnehavare, oftast ett företag, som behöver tjänsterna ska använda dataplattformen.

Kommunens ansvar för hanteringen av kommunalt avfall minskar från början av 2019 och kommunen ska då ansvara för boendegenererat avfall och avfall från kommunal förvaltnings- och serviceverksamhet. Kommunen är också skyldig att ordna avfallshantering i andra hand i fråga om annat avfall som kommunen inte ansvarar för, om avfallsinnehavaren ber om det när det råder brist på privata tjänsteleverantörer.

Enligt propositionen ska avfallsinnehavaren i fortsättningen med hjälp av dataplattformen för avfall och biflöden ta reda på om det finns marknadsbaserade avfallshanteringstjänster innan den kommunala andrahandstjänsten anlitas. Det sker från år 2020. Avfallsinnehavaren ska logga in på dataplattformen och under 14 dygn klarlägga utbudet av marknadsbaserade tjänster, om värdet på den tjänst som behövs och som kommunen är skyldig att ordna i andra hand överstiger 1 000 euro per år. Under en övergångstid på tre år är tröskelvärdet för obligatorisk användning av dataplattformen 2 000 euro.
Om dataplattformen inte ger någon lämplig marknadsbaserad tjänst, har avfallsinnehavaren rätt till kommunens tjänst och ska ingå ett avtal om saken med det kommunala avfallsverket. Avfallsverket ska föra in uppgifterna om avtalet i dataplattformen och årligen också uppgifter om alla andra tjänster i andra hand som avfallsverket tillhandahåller. Förfarandet ska inte gälla situationer där avfallshantering i andra hand behövs i oförutsedda brådskande fall, till exempel följder av en olycka.

I lagförslaget preciseras också principerna för den avfallsavgift som kommunen tar ut för tjänster i andra hand samt kommunens och det kommunala avfallsverkets bokföringsskyldigheter från och med år 2020.

Kommunförbundet anser att om det blir obligatoriskt att använda dataplattformen ökar den administrativa bördan avsevärt särskilt för små näringsidkare som producerar avfall och för de kommunala avfallsverken och tillsynsmyndigheterna. Tillgången på smidiga avfallshanteringstjänster för små företag försvåras på grund av väntetiden inom plattformsförfarandet, och risken för nedskräpning av miljön växer. Det är också oklart vems ansvar det är att informera om eventuella lagändringar. Och kommer ändringarna sist och slutligen att medföra fler nackdelar än fördelar? Därför har Kommunförbundet föreslagit att bestämmelser om dataplattformen borde införas steg för steg så att plattformen till en början skulle gälla endast behandling av avfall, tröskelvärdet skulle vara 10 000 euro och de tjänster på små avfallsstationer som kommunen tillhandahåller skulle lämnas utanför skyldigheten att använda plattformen.
Det statliga bolaget för hållbar utveckling Motiva Ab kommer att upprätthålla dataplattformen och enligt en överenskommelse i november kommer Solita Ab att vara leverantör. Enligt planerna ska plattformen testas i början av 2019 i regionerna. Avsikten är att testa dataplattformen nationellt i april 2019. Om lagändringen godkänns är plattformen förhoppningsvis klar för användning i början av januari 2020.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman