Skicka in kommentarerna senast 25.9.2018 till Kommunförbundet

Fastighetsskattereformen framskrider – propositionsutkast på remiss

Kiinteistöverotus

Finansministeriet publicerade 17.8.2018 lagutkast till en reform av fastighetsbeskattningen och skickade dem på remiss.

Det är fråga om den första fasen av en omfattande reform som beretts under en lång tid. Det första som ska ändras är värderingen av fastigheter. Om förslaget går igenom kommer fastigheternas beskattningsvärde att höjas över hela linjen. Nästa höst är en ny proposition om en sänkning av fastighetsskattesatserna att vänta. I samband med den vore det motiverat att fastställa en särskild fastighetsskattesats för mark. Den propositionen kommer att överlämnas av följande regering.

De nya värderingsgrunderna ska enligt förslaget tillämpas första gången i fastighetsbeskattningen för 2020.

Fastighetsskattereformen i korthet:

  • Det är tänkt att fastighetsbeskattningen ska ses över så att beskattningsvärdena bättre motsvarar områdets prisnivå och byggkostnader. För närvarande släpar beskattningsvärdena för byggnader och mark efter kostnads- och prisutvecklingen. Målet för reformen är att skapa ett tydligt, begripligt och enkelt system för värdering av byggnader och mark.
  • Beskattningsvärdet på byggnader ska basera sig på de genomsnittliga kostnaderna för nybygge på området. Av dessa kostnader ska dock bara 70 procent beaktas (försiktighetsprincipen). Dessutom ska byggnadens storlek och ålder tas i beaktande.
  • Beskattningsvärdet på mark föreslås basera sig på markens marknadspris och användningsändamål. Lantmäteriverket ska utarbeta en karta över prisområden, och beskattningsvärdet blir då 70 procent av de priser som årligen fastställs för områdena. Prisområdena och priserna ska bygga på uppgifter om försäljningspriserna vid genomförda fastighetsköp och delvis också vid bostadsköp.
  • Syftet med reformen är inte att höja eller sänka fastighetsskatten, utan att delvis omfördela skattebördan mellan fastigheterna.

Utlåtanden från kommunerna och uppdatering av kommunernas fastighetsuppgifter:

Kommunerna kan fram till 28.9.2018 ge Finansministeriet ett utlåtande om lagförslagen. Närmare anvisningar finns i begäran om utlåtande (på finska).  

Alternativt kan kommunen påverka innehållet i förslaget genom att skicka fritt formulerade synpunkter och utvecklingsförslag till Kommunförbundet. Kommunförbundet kan sedan beakta dem i sitt eget utlåtande. Vänligen skicka in kommentarerna senast 25.9.2018 till henrik.rainio@kommunforbundet.fi

Kommunerna uppmanas också kontrollera sina fastighetsuppgifter och meddela Skatteförvaltningen om förändringar så att de uppgifter som ligger till grund för fastighetsbeskattningen är rätt när reformen träder i kraft år 2020. Skatteförvaltningens anvisning om anmälan finns här.

Mer information på webben

Etiketter