Finansieringen av undervisnings- och kulturverksamheten år 2018 i statsbudgeten

Statsbudgeten för 2018 har godkänts i riksdagen (källa: Finansministeriet http://budjetti.vm.fi/indox/tae//2018/aky_2018.jsp). Statsandelsprocenten för kommunal basservice ökar till 25,34 procent (+ 0,11 % ). Staten står med andra ord för ungefär en fjärdedel av finansieringen av till exempel småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Statsandelen för kommunal basservice uppgår till 8 577 miljarder euro.

I statsbudgeten ingår fortfarande år 2018 frysning av  indexhöjningar i statsandelarna samt effekten av konkurrenskraftsavtalet. Undervisnings- och kulturverksamhetens spetsprojekt fortsätter under 2018.

Sänkningen av avgifterna inom småbarnspedagogiken med 70 miljoner euro kompenseras kommunerna genom att  statsandelsfinansieringen för kommunal basservice höjs med 25 miljoner euro och kommunernas andel av samfundsskatteintäkterna med 60 miljoner euro. Däremot uteblev den höjning av fastighetsskattens nedre gräns som regeringen föreslagit. Enligt Kommunförbundet borde kommunerna ha kompenserats för förlusten av de intäkter på 25 miljoner euro som en sådan höjning hade inneburit.

Grunddelen i hemkommunsersättningen för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen minskar med cirka 55 euro per invånare, och blir då 6 518,15 euro/invånare. Nedskärningen i Undervisnings- och kulturministeriets kompletterande finansiering ökar till 236,07 euro, vilket innebär att den kompletterande finansieringen minskar för till exempel den förlängda läroplikten trots att koefficienterna förblir oförändrade.

Statsunderstödet till skolelevernas klubbverksamhet och utvecklingen av innovativa inlärningsmiljöer bibehålls på 2017 års nivå. Sammanlagt 42,2 miljoner euro reserveras för åtgärder som främjar jämlikhet inom utbildningen, utveckling av specialundervisningen, anställning av skolgångsbiträden, gruppstorlekar och regional jämlikhet. 

Inga ändringar sker i finansieringen av grundläggande konstundervisning och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever.

Kommunens preliminära finansieringsandel för undervisnings- och kulturverksamheten uppgår till 253,42 euro per invånare och fördelas mellan yrkesutbildning (174,60 euro) och gymnasieutbildning (78,90 euro).  Statsandelen för gymnasieutbildning minskar med 3,4 procent och det genomsnittliga priset per enhet sjunker till 6 070,92 euro per studerande. Finansieringsandelarna för yrkesutbildningen ändras gradvis från och med år  2018. Basfinansieringens andel är 95 procent och den prestationsbaserade andelen är 5 procent år 2018. För att stödja genomförandet av reformen har 15 miljoner euro reserverats i statsunderstöd. Statsunderstödet till kompetensprogrammet för unga vuxna minskar till 5 miljoner euro och upphör år 2018.

Finansieringen av det fria bildningsarbetet ökar med nästan 5 miljoner för nya utbildningar som främjar integreringen av invandrare. Förutsättningen för statsandelsfinansiering till fullt belopp är att utbildningen ingår i en integrationsplan.

Till personalutbildning inom undervisningen har reserverats 15 miljoner euro liksom år 2017 och dessutom har 5 miljoner euros anslagits för utveckling av personalstrukturen inom småbarnspedagogiken. I budgeten har 24 miljoner euro reserverats för yrkeshögskolornas kapitalplaceringar. Finansieringen till yrkeshögskolorna minskar ändå med 8,7 miljoner euro.

Museer, teatrar och orkestrar får 48,6 miljoner euro statlig budgetfinansiering och 58,5 miljoner ur vinstmedel av tippning och penninglotteri. Antalet årsverken är oförändrade på nationell nivå. Priserna per årsverke är för teatrar 53 639, för orkestrar 49 550 och för museer 64 479 euro.

Landskapsbibliotekens uppgifter överförs till 9 allmänna bibliotek som sköter regionala utvecklingsuppdrag. Undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd till de allmänna bibliotekens verksamhet är fortsättningsvis 3,7 miljoner euro och statsandelsfinansieringen för biblioteken ingår fortfarande i statsandelen för kommunal basservice.

Grunden för statsandelen för idrottsväsendet är fortfarande 12 euro per invånare. Till byggande av idrottsanläggningar anslås 37,3 miljoner euro, vilket är 4 miljoner mer än förra året. För programmet Skolan i rörelse har 7 miljoner euro reserverats precis som under åren 2016 och 2017.

Också för ungdomsverksamheten är grunden oförändrad dvs.15 euro per kommuninvånare som inte har fyllt 29 år. För ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete har 19,9 miljoner euro reserverats. Den statliga finansieringen fortsätter alltså på samma nivå som de senaste åren.

Etiketter