Förslaget till samservice i miljöfrågor är klart

Förslagets inverkan på verksamheten och ekonomin i kommunernas miljöförvaltning oroar Kommunförbundet

Styrgruppen som Miljöministeriet tillsatt för lagstiftningsprojektet om samservice överlämnade till boende-, energi- och miljöminister Tiilikainen sitt förslag till regeringens proposition om samordningen av vissa tillståndsförfaranden i miljöfrågor samt vissa nödvändiga ändringar i nuvarande lagstiftning. Kommunförbundet har lämnat ett kompletterande uttalande till styrgruppens förslag.

Avsikten med förslaget är att underlätta och påskynda tillståndsförfarandet för projekt som påverkar miljön genom att handläggningen av olika tillståndsansökningar samordnas till ett ställe. I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om samordning av vissa tillståndsförfaranden i miljöfrågor. Samordningen av tillståndsförfarandena skulle förverkligas genom att handläggningen av tillståndsansökningar samordnas tidsmässigt och genom att vissa uppgifter i anknytning till dem sammanslås.

De nya förfarandena belastar kommunernas verksamhet

Kommunförbundet stöder målsättningen som lagstiftningsprojektet och lagutkasten om ett enda service ställe har att underlätta tillståndsförfarandet för projekt som påverkar miljön genom att samarbetet mellan myndigheter och växelverkan med kunder ökas och införandet av elektroniska förfaranden främjas.

Kommunförbundet är ändå av den uppfattningen att på kommunal nivå är dialogen mellan myndigheter och växelverkan med kunderna redan normalt förfarande i de flesta fall och handläggningstiderna för tillstånd rimliga. Införandet av elektroniska system framskrider också föredömligt med stöd av kommunernas övriga utvecklingspaket. Således förhåller sig Kommunförbundet kritiskt till vissa av lagstiftningsprojektets förslag som kan vara till förfång för kommunens verksamhet, ekonomi och självstyre eller för verksamhetsförutsättningarna för kommunernas miljö- och byggnadstillsynsmyndigheter.

Dessutom anser Kommunförbundet att det integrerade tillståndsförfarandet borde prövas för olika typer av projekthelheter före fortsatt behandling av lagutkastet, för att man ska kunna försäkra sig om att reformen varken försvagar eller fördröjer tillståndsprocessen jämfört med nuläget.

Utvecklingen av kommunernas tillståndsprocesser kan ske utan en ny myndighet

Kommunförbundet anser det inte alls vara nödvändigt att utse en koordinerande myndighet i kommunen när projektet endast kräver sådana tillstånd som faller inom kommunens befogenheter. En sådan överflödig myndighetsuppgift kan försvaga kommunens optimerat effektiva förvaltning och är ägnad att göra de hittills smidiga tillståndsprocesserna mer rigida.  

Finansieringsprincipen ska följas

Till följd av den kontinuerliga revideringen av miljöskyddslagstiftningen har kommunernas uppgifter inom miljötillsyn ständigt blivit fler utan att de nya uppgifterna erhållit full finansiering. Det nya anmälningsförfarandet som är under beredning innebär också en avsevärd ökning i kommunens miljötillsynsåtaganden. Kommunernas miljötillsyn har visat sig effektiv, sakkunnig och kundorienterad. Kommunförbundet påpekar att en smidig miljöförvaltning i kommunerna definitivt förutsätter efterlevnad av finansieringsprincipen. 

Närmäre uppgifter:

Etiketter