Inkomstregistret samlar information om inkomster på ett ställe

Lagen om inkomstdatasystemet trädde i kraft 16.1.2018 och som en följd av den tas ett nytt inkomstregister i bruk 1.1.2019. I det första skedet, från och med år 2019, uppges alla löneinkomster i registret.  De årliga inkomstdeklarationerna slopas och arbetsgivarna lämnar in uppgifter om löner i ett centraliserat inkomstregister till olika uppgiftsanvändares förfogande. Från och med år 2020 införs också uppgifter om pensioner och övriga förmåner i inkomstregistret. Anmälningsskyldigheten gäller alla utbetalare av löner från och med 1.1.2019 och alla utbetalare av förmåner från 1.1.2010

Kommunerna ska försäkra sig om att lönesystemens uppgifter kan föras över direkt i inkomstregistret på elektronisk väg. Kommunerna kan börja använda inkomstregistrets uppgifter till exempel för bestämning av klientavgifter och förmåner från och med 2020.

Anmälningen av löneuppgifter blir enhetlig och fortlöpande

Inkomstregistret förenklar anmälningen av löneuppgifter. I dagens läge anmäler arbetsgivarna uppgifterna om utbetalda löner och övriga förvärvsinkomster till flera ställen, på olika sätt och olika tider. I framtiden kommer arbetsgivarna att lämna in uppgifterna endast till inkomstregistret varifrån de förmedlas till uppgiftsanvändare.  Årsdeklarationerna till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter, Arbetslöshetsförsäkringsfonden och olycksfallsförsäkringsbolag slopas.

Anmälningen av löneuppgifter kommer också att vara mer fortlöpande vilket gör att uppgifterna bättre motsvarar dagsläget. Löneuppgifterna ska lämnas senast den femte dagen efter betalningsdagen.

De löneuppgifter som lämnats in år 2019 kan användas av Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter, Pensionskyddscentralen, Folkpensionsanstalten och  Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Antalet uppgiftsanvändare kommer att öka år 2020 när bland annat kommunerna kan börja använda inkomstregistrets uppgifter till exempel för att bestämma klientavgifter. Från år 2020 ska också pensions- och förmånsuppgifterna anmälas och uppgifterna kan sedan användas av kommunerna via inkomstregistret.

I inkomstregistret kan utöver de obligatoriska uppgifterna också kompletterande uppgifter införas, till exempel sådant som gäller anställningsförhållandet eller anställningens längd. Om uppgifterna införts i inkomstregistret behöver de inte lämnas flera gånger. Om kompletterande uppgifter inte införts kan de begäras separat av prestationsbetalarna.

Uppgifter som införts i inkomstregistret används bland annat till att beräkna förmåner, bestämma klientavgifter, för myndighetstillsyn och för statistikföringen. De kompletterande uppgifterna i inkomstregistret ersätter de löneintyg och löneutredningar som tidigare begärts av arbetsgivare och löntagare.

Löneuppgifterna införs i inkomstregistret – övriga anmälningskanaler tas ur bruk

De sista årsdeklarationerna enligt nuvarande förfarande lämnas för år 2018 separat till Skatteförvaltningen, arbetspensionsanstalter och Arbetslöshetsförsäkringsfonden. Från och med 1.1.2019 ändras anmälningsförfarandet för löneuppgifter så att de lämnas i realtid till ett centraliserat register för Skatteförvaltningens, arbetspensionsanstalternas, FPA:s, Arbetslöshetsförsäkringsfondens och andra aktörers behov. Tidigare anmälningskanaler tas ur bruk och kan inte användas för anmälning av uppgifter om löner som betalats från och med 1.1.2019. Ibruktagandet kommer att gälla alla utbetalare av löner på en gång utan övergångsperioder. För utbetalare av förmåner sker ändringen 1.1.2020.

Lönesystemen anpassas till inkomstregistret

Det enklaste sättet att anmäla uppgifter till inkomstregistret från år 2019 är via det elektroniska gränssnittet. Då överförs uppgifterna direkt från lönesystemet till inkomstregistret och de manuella arbetsmomenten minskar. Anmälningarna automatiseras och förenklas. Nödvändiga tekniska uppdateringar i företagens löneadministrationssystem ska göras under 2018. Inkomstregistret utvecklas i nära samarbete med systemleverantörerna. Nu är det är skäl att kontakta den egna leverantören för att försäkra sig om att löneadministrationssystemet får en förbindelse till inkomstregistret och komma överens om när uppdateringen sker, offentliggörs och vad den innehåller. Det är önskvärt att i systemuppdateringen beakta möjligheten till anmälning av kompletterande uppgifter redan från början.

Uppgifterna kan anmälas till registret elektroniskt också via inkomstregistrets nedladdningstjänst eller webbformulär. I så fall fastställs identiteten med Suomi.fi-identifikationens starka  autentiseringsverktyg så som bankkoder, mobil inloggning eller certifikatkort.  Endast av särskilda skäl kan uppgifterna lämnas på en pappersblankett.

Medborgarna har möjlighet att ta del av sina uppgifter

Från år 2019 kan medborgarna i den elektroniska kundtjänsten ta del av sina löneuppgifter i realtid och på ett enda ställe. Från år 2020 kan man också se sina pensions- och förmånsuppgifter. Inkomstregistret ger inte medborgare eller myndigheter några nya rättigheter till information. Uppgiftsanvändarna får enbart den information som de har rätt till idag.

Inkomstregistret ger medborgare möjlighet att granska sina löne-, pensions- och förmånsuppgifter i realtid. När en medborgare till exempel ansöker om en förmån har förmånsbeviljaren tillgång till inkomstuppgifterna utan att medborgaren själv bifogat dem till sin ansökan. Till denna del uppfyller reformen digitaliseringsmålen i regeringsprogrammet.

Läs mer på webben:

Etiketter