Lagstiftningen om ersättning och förebyggande av skador orsakade av arter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen utvecklas

Miljöministeriet har 12.2.2018 tillsatt en styrgrupp för ett projekt som ska bereda lagstiftningen om ersättningsförfarandet och förebyggandet av skador orsakade av djurarter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen. Styrgruppens mandatperiod är 1.3.2018–31.3.2019.

Syftet med projektet är att utveckla lagstiftningen med hänsyn till kraven i grundlagen och den övriga lagstiftningen.  Styrgruppens uppgift är att bereda ett förslag till de lagstiftningsmässiga riktlinjerna för ersättningen av skador orsakade av djurarter som fridlysts med stöd av naturvårdslagen och alternativ för genomförandet.

I arbetsgruppen representeras Kommunförbundet av Minna Mättö, jurist, med Miira Riipinen, miljöchef, som ersättare.  Arbetsgruppen består av medlemmar från de avgörande ministerierna, närings- trafik- och miljöcentralerna, flera intresseorganisationer och forskningsinstitut.

Kommunförbundets mål är att föra fram de olika kommunernas synvinklar på frågorna som bereds.

Miljöministeriet beställde av Östra Finlands universitet och konsortiet Linnunmaa Oy en utredning angående utveckling av förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter. Slutrapporten ska användas under beredningen av förslaget.

Läs rapporten (på finska): Laakso, Tero m.fl.: Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn kehittäminen. Miljöministeriets rapporter 24/2017 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160353

Etiketter
Minna Mättö

Förnamn
Minna
Efternamn
Mättö
jurist

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2037
Mobiltelefon
+358 50 308 1487
Ansvarsområden
  • lagstiftning om markanvändning och byggande
  • naturskyddstiftningen
  • trafiklagstiftning
  • bostadslagstiftning
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Yhdyskunnat ja maankäyttö
Miira Riipinen

Förnamn
Miira
Efternamn
Riipinen
miljöchef

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2106
Mobiltelefon
+358 40 824 4401
Ansvarsområden
  • Utveckling och uppföljning av kommunernas miljövårdsförvaltning
  • Främjande av kommunernas miljövård
  • Vatten- och naturvård
  • Klimatförändring
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbar utveckling
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Ympäristö
Twitterkonto