Enkät: Beredningen av landskapens delaktighetssystem framskrider

Landskapen utlovar invånarmöten

Alla 18 blivande landskap kommer att ordna diskussionsmöten och frågestunder för invånarna samt organisera invånarråd. Det finns också planer på att ordna samplanering av tjänster tillsammans med kunderna. Detta framgår av en enkät om landskapens delaktighetssystem som besvarades av landskapsberedarna vid månadsskiftet januari/februari.

 

Kommunförbundets projekt ”Invånarfokus i landskaps- och vårdreformen” stöder beredningen av systemen för delaktighet i de blivande landskapen. Syftet med enkäten var att uppdatera beredningsläget och få reda på temaområden som kräver utbildning och bearbetning. I projektet deltar åtta utvalda landskap som under detta år kommer att ordna workshoppar för utveckling av metoder för delaktighet.

Enligt enkäten har beredningen av en delaktighetsplan inletts i nästan alla landskap. I Södra Österbotten har man utarbetat en delaktighetsplan för beredningsfasen. I det första skedet fokuserar landskapen på beredningsfasens kommunikation och interaktion, men samtidigt förbereds olika former av delaktighet som ska stå i samklang med den kommande landskapslagen.

Intressentgrupperna deltar

Delaktighetsplanen bereds i landskapen i brett samarbete med olika intressentgrupper. I samarbetet deltar framför allt regionernas organisationer och föreningar. Många landskap har bildat en särskild delaktighetsarbetsgrupp som varit djupt involverad i beredningen av delaktighetsplanen.

Beredningen av de lagstadgade påverkansorganen är också i full gång. Olika invånarråd och andra råd på landskapsnivå har redan satts ihop åtminstone i Mellersta Österbotten. Man har ordnat invånarträffar och träffar för organisationer, och flera är under planering.

I många landskaps enkätsvar framhävs i inledningsskedet en effektivering av kommunikationen. Därtill upplevs personalinformationen som viktig och likaså att få med den än så länge utspridda personalen i beredningen. Landskapen har utarbetat informationsbrev för personalen, videofilmer och annat material för sociala medier och för de samgående organisationernas intra-sidor. Externa webbsidor används också för att sporra till interaktion.

Förändringsstöd behövs

Som stöd för sitt beredningsarbete önskar landskapen workshoppar som anknyter till delaktighet, skriftliga handböcker, anvisningar och annat material. Att landskapen sinsemellan delar med sig av goda verksamhetsmodeller upplevs också som en viktig form av förändringsstöd.

De landskap som deltar i projektet kring invånarfokus önskar att workshopparna tar upp bland annat utveckling av beslutsdelaktigheten i landskapets förvaltningsmodeller, uppbyggnad av samarbetet mellan olika organisationer samt modeller för utveckling av tjänster och ekonomisk planering i samarbete med invånarna.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman