Ny anmälningspraxis om ARA-bostadstomter

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA och Finlands Kommunförbund har i samarbete utarbetat anvisningar för kommunerna. Anvisningarna gäller överlåtelse av tomter för statligt stödd ARA-produktion och kommunens borgen för bostadsproduktion.

Brevet innehåller anvisningar om den nya rapporteringspraxisen i kommunerna. Genom den underrättas EU om tomter som kommunerna överlåter för social bostadsproduktion under marknadspriset.

När kommunen säljer eller arrenderar ut en tomt för ARA-produktion under marknadspriset, anses prisskillnaden vara statligt stöd som kommunen betalar. Stödet kan i EU-rätten räknas som s.k. SGEI-stöd. Från och med i år ska kommunerna årligen rapportera dessa stöd till ARA. Den nya rapporteringspraxisen är normalt upprätthållande av kontakten mellan EU och medlemsstaterna, och den påverkar inte innehållet i kommunernas aktiva tomtöverlåtelse. Det är viktigt att kommunerna också framöver använder alla sina bostads- och markpolitiska instrument för att främja boende till rimligt pris.

Skyldigheten att rapportera till EU går till så att ARA samlar in tomtuppgifterna genom en årlig enkät och skickar uppgifterna vidare till Miljöministeriet och kommissionen. Kommunerna fyller i följande uppgifter om tomter som överlåtits för ARA-produktion:

  • tomtens adress och fastighetsbeteckning
  • tomtens förvärvare eller arrendetagare
  • tomtens överlåtelsepris eller årsarrende och arrendetid samt uppskattning om överlåtelsepriset eller årsarrendet på marknadsvillkor
  • typ av stöd som söks hos ARA
  • tidpunkt för tomtöverlåtelsen (tidpunkt när köpebrevet eller arrendeavtalet undertecknas)

I början av 2019 får kommunerna av ARA en länk till enkäten där kommunerna fyller i uppgifterna om överlåtelserna 2018.

Laura Hassi

Laura Hassi

specialsakkunnig, boende
Enheten för samhälle och miljö, Markanvändnings- och miljöteamet
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Ansvarsområden
  • utveckling av boendet i kommunerna
  • kommunal service i boendefrågor
  • påverkansarbete inom den nationella bostadspolitiken och dess bestämmelser
Läs mer om dessa teman