Nya forskningsrön: Kommundirektörerna upplever sällan stora etiska problem

I Finland stöter kommundirektörerna sällan på stora etiska problem i sitt arbete, såsom mottagande av obefogade ekonomiska fördelar, dvs. mutor. Däremot upplever kommundirektörerna att ineffektivt arbete döljs, att ärenden försinkas och att information undanhålls.

Uppgifterna framgår av en enkät om kommundirektörernas arbetshälsa som utförts av Kommunförbundet, Keva och Finlands Kommundirektörer rf. Enkäten besvarades av sammanlagt 184 kommundirektörer i juni 2018. Enkätsvaren vara likartade oberoende av den tillfrågades kön, ålder och erfarenhet av kommundirektörsarbetet och kommunens storleksklass.

Osakligt beteende bland förtroendevalda den vanligaste etiska utmaningen 

För första gången tillfrågades kommundirektörerna om hur ofta de upplever etiskt utmanande beslutssituationer och hur belastande situationerna är. Med en etiskt utmanande beslutssituation avses en situation där direktören inte vet hur man borde agera eller, trots insikt om hur man borde agera, inte agerar på rätt sätt. Denna fråga utreddes genom sammanlagt sju olika påståenden.

Den vanligaste utmaningen är att någon förtroendevald beter sig osakligt och kommundirektören blir tvungen att ingripa. Den näst vanligaste är att kommundirektörens egna värderingar står i konflikt med organisationens värderingar.  Enligt svaren anser kommundirektörerna däremot inte att det är svårt att behandla personalen och de förtroendevalda på ett rättvist och jämlikt sätt.

Eettisesti haastavat päätöksentekotilanteet

Etisk stress förekommer sällan

Med etisk stress avses stress som uppstår i etiskt utmanande beslutssituationer. Kommundirektörerna ombads bedöma i vilken utsträckning de upplevt etisk stress under den pågående fullmäktigeperioden. Omkring var femte hade inte upplevt sådan stress alls under fullmäktigeperioden. Över hälften (66 %) hade upplevt etisk stress några gånger per år och var tionde minst en gång i månaden.

Nya publikationer om enkäten om kommundirektörernas arbetshälsa:

I samband med det forskningsseminarium som Keva ordnade 14.12.2018 utgavs följande publikationer i serien Uutta kunnista:

Eettiset ongelmat kuntajohtajien työssä: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3554

Häirintä ja uhkailu kuntajohtajien työssä: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3553 

Tidigare publicerade resultat från enkäten om kommundirektörernas arbetshälsa 2018:

Kommunförbundets och Kevas gemensamma pressmeddelande 9.8.2018:   Varannan kommundirektör överväger att byta bransch https://www.kommunforbundet.fi/pressmeddelande/2018/varannan-kommundire… 

Kommunförbundets nyhet 28.8.2018: Över hälften av de kvinnliga kommundirektörerna har trakasserats på grund av sin ställning https://www.kommunforbundet.fi/aktuellt/2018/over-halften-av-de-kvinnli… 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.