På väg mot EU-programperioden 2021–2027

EU

Medlemsstaterna behandlar och tar ställning till EU-kommissionens förordningsförslag för följande programperiod som inleds 2021. Riksdagen hör för närvarande sakkunniga i anslutning till förordningsförslagen. Också beredningen av det egentliga programarbetet inleds genom att det tillsätts arbetsgrupper för landsbygdspolitiken och regional- och strukturpolitiken under ministeriernas ledning. Kommunförbundet är representerat i båda beredningsprocesserna. Beredningen kommer att fortgå till slutet av 2020.

Kommunförbundet utgår från att de förslag om förenklingsåtgärder och reformer av finansieringssystemet som framställts inom den nya budgetramen bör föras vidare på ett sådant sätt att man på lokal och regional nivå fortsättningsvis kan främja en koldioxidsnål och energieffektiv tillväxt samt projekt och investeringar som bidrar till kompetens, arbete, integration och delaktighet.

Kommunförbundet anser att kommunernas roll som byggare och främjare av lokal och regional livskraft och en hållbar verksamhetsmiljö och som den aktör som står medborgarna närmast kommer att betonas allt mer i framtiden. I arbetet för ett grönare och koldioxidsnålare Europa är det viktigt att trygga de lokala möjligheterna att fortsätta utveckla klimatåtgärderna och åtgärderna för cirkulär ekonomi.

I den nationella implementeringen bör man se till att kommunerna fortfarande har möjlighet att bidra till uppfyllelsen av målen på EU-nivå. Reglerna och genomförandet bör ligga på rätt nivå enligt subsidiaritetsprincipen. Beslut som bör fattas lokalt och regionalt bör inte fattas på EU-nivå eller av medlemsstaterna.

När det gäller måluppfyllelsen inom sammanhållningspolitiken, dvs. regional- och strukturpolitiken, är de viktigaste instrumenten för Finland Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. Den senare håller på att utvecklas till en allt bredare helhet. Fondernas arbete kommer att utföras dels genom kommissionens och medlemsstaternas delade förvaltning, dels genom kommissionens direkta styrning. Också fonden för landsbygdsutveckling, som verkar vid sidan av den gemensamma jordbrukspolitiken, är ett viktigt instrument i den regionala utvecklingen.

Sjögränsprogrammen, som sträcker sig över Finlands gränser, bör få fortsätta i sin nuvarande form, för inom hela Interreg är det de som uttryckligen bygger på de lokala och regionala behoven och kontakterna. För de finländska kommuner och landskap som ligger vid ryska gränsen är det angeläget att samarbetet vid EU:s yttre gränser mot Ryssland tryggas också i framtiden. De författningar som styr detta samarbete måste stämma överens sinsemellan.

Kommunförbundet anser det vara positivt att kommissionen också för den kommande programperioden erbjuder instrument för utvecklingsarbetet som uppstår ur olika städers och kommuners behov. Möjligheterna att utnyttja instrumenten och synergieffekterna av dem bör granskas noggrant när den nationella programberedningen börjar.

Kommunnyhet, 8.6.2018 EU-kommissionens förordningsförslag för perioden 2021-2027 (på finska)

Etiketter