Preliminär bedömning av riskerna för dagvattenöversvämningar

Syftet med lagstiftningen om hantering av översvämningsrisker är att minska översvämningsriskerna, förebygga och lindra ogynnsamma följder av översvämningar och främja beredskapen för översvämningar. Sommaren 2010 trädde lagen (620/2010) och statsrådets förordning (659/2010) om hantering av översvämningsrisker i kraft. De gäller planering av hanteringen av översvämningar i avrinningsområden och kustområden samt dagvattenöversvämningar. När det gäller översvämningar i avrinnings- och kustområden ligger planeringsansvaret hos närings-, trafik- och miljöcentralerna och när det gäller dagvattenöversvämningar ligger det hos kommunen.

Lagen och förordningen kräver att alla kommuner ser över den preliminära bedömning av riskerna för dagvattenöversvämningar som de gjorde under första planeringsomgången år 2011 eller att de gör en sådan bedömning om den av en eller annan orsak inte blev gjord då. Utifrån denna preliminära bedömning anger kommunen eventuella områden med betydande risk för översvämning. Kommunerna ska se över eller göra bedömningen samt ange eventuella områden med betydande översvämningsrisk senast 22.12.2018. Den preliminära bedömningen bör ses över med utgångspunkt i de nya uppgifter som framkommit efter den första bedömningen. Om kommunerna anger områden med betydande risk för dagvattenöversvämning, ska kommunerna för dessa områden utarbeta kartor över översvämningshotade områden och kartor över översvämningsrisker senast 22.12.2019 samt planer för hantering av översvämningsrisker senast 22.12.2021.

I riskhanteringsplanen ska målen och de åtgärder med vilka målen nås anges. Det ska redogöras för kostnaderna och nyttan samt prioritetsordningen i fråga om åtgärderna. Vidare ska det framgå vem som gör vad vid hotande översvämning och vid översvämning. Staten, kommunerna och regionutvecklingsmyndigheterna ska i sin verksamhet i tillämpliga delar beakta de godkända riskhanteringsplanerna för översvämningar. Hur åtgärderna i hanteringsplanerna ska genomföras besluts separat.

Lagen om hantering av översvämningsrisker föreskriver att närings-, trafik- och miljöcentralerna ska ge kommunerna experthjälp i bedömnings- och planeringsarbetet. I den bifogade promemorian beskrivs bland annat processen med den preliminära bedömningen av risker för dagvattenöversvämningar, tillgängliga informationskällor samt kriterierna för hur betydande dagvattenöversvämningar är. Kriterierna är desamma som under den första bedömningsomgången.

Etiketter
Paavo Taipale

Förnamn
Paavo
Efternamn
Taipale
chef för samhällstekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2559
Mobiltelefon
+358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka
Tuulia Innala

Förnamn
Tuulia
Efternamn
Innala
sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2565
Mobiltelefon
+358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.
Organisation
Finlands Kommunförbund rf
Enhet
Regioner och samhällen
Team
Tekniikka