Hannes Manninen i Kommunförbundets 25-årsjubileumstal:

”Samlade resurser har varit ett klokt val”

Hannes Manninen

Kommunförbundet fyller 25 år i år och kvartsseklet firas på många sätt under året. Den 23–24 maj hade förbundsdelegationen ett jubileumssammanträde, där stadsrådet Hannes Manninen höll ett jubileumstal under rubriken ”Vi måste utgå från att vi kommit så här långt”.

Manninen har haft en exceptionellt lång karriär inom kommunalförvaltningen och har fått uppleva och påverka den i många olika roller.

Hannes Manninen har varit kommun- och stadsdirektör i flera decennier, suttit i Stadsförbundets och Kommunförbundets styrelse i över 20 år samt varit kommunminister och medlem i riksdagens förvaltningsutskott, som behandlar kommunala frågor.

Manninen lyfte fram att den organiserade kommunala intressebevakningen funnits i redan omkring 100 år. – Till en början byggde intressebevakningen på kommunformer och modersmål.

 I mitten av 1920-talet hade Finlands Stadsförbund, Maalaiskuntien liitto och Finlands svenska landskommuners förbund bildats.

Kommunförbundet uppstod då sju organisationer gick samman

När kommunernas uppgifter utvidgades under de följande decennierna bildades som intressebevakningsförbund också Sjukhusförbundet, Landskapens förbund i Finland, Förbundet för Finlands yrkesläroanstalter och Kommunala arbetsmarknadsverket.

– När Kommunförbundet bildades var det således fråga om en sammanslagning av tre kommunala centralorganisationer, tre separata nationella intressebevakningsförbund och Kommunala arbetsmarknadsverket.

– Uppgiften var utmanande och förberedelserna pågick i mer än tio år, alltså lika länge som vårdreformen nu, berättade Manninen.

Medlemmarna tog initiativ till sammanslagningen

Orsaken till sammanslagningen år 1993 var förändringarna på kommunfältet. Till exempel fanns det knappt några skillnader längre mellan olika kommunformer i lagstiftningen.

– Positivt var att initiativet till sammanslagningen kom från medlemmarna, sade Manninen, och påpekade också att staten stödde sammanslagningen.

– Personalen övergick till det nya förbundet enligt principen om överlåtelse av rörelse, men samtidigt meddelades, om jag minns rätt, omkring 70 personer att det kanske inte går att ordna något arbete för dem i det nya förbundet. De flesta av dem lämnade sin tjänst före sammanslagningen, vilket betydde att endast en liten del av de anställda blev uppsagda.

Manninen bedömer att Kommunförbundet fick en stark expertis från alla kommunala sektorer när förbunden slogs ihop.

– Till exempel har de bästa experterna på kommunallagen funnits vid Kommunförbundet under hela den tid som förbundet existerat. Statens resurser har varit mycket knappa på den här punkten. Också inom andra sektorer har Kommunförbundet stor sakkunskap.

Hotar en ny decentralisering i framtiden?

Den pågående landskaps- och vårdreformen kommer att medföra stora förändringar i kommunernas uppgifter och därmed också i Kommunförbundets verksamhetsområde.

– Kommunerna och landskapen kommer att ha både gemensamma och motstridiga intressen.  Vilken ställning får då intressebevakningen för landskapen i framtiden, och vilken ställning får KT? Det finns en risk för en ny decentralisering. Enligt min mening vore det verkligen synd om det går på det sättet, sade Manninen.

Hannes Manninen föreslår att det efter reformen ska bildas ett gemensamt landskaps- och kommunförbund.

– Två linjer, dvs. en landskapslinje och en kommunlinje, skulle verka under samma tak. Båda linjerna skulle ha egna, rätt så självständiga beslutsorgan på direktionsnivå. Förbundet skulle ha en gemensam styrelse som ansvarar för administrationen och samordningen av strategiska frågor samt en förbundsdelegation lik den nuvarande, där cirka hälften av ledamöterna representerar landskapen och hälften primärkommunerna, sade Manninen.

Enligt Manninen skulle Kommunförbundets nuvarande personal bilda en sakkunnigenhet som organiseras för att betjäna de olika linjerna och hela administrationen.

– Det krävs nu framsynthet och sammanhållning av beslutsfattarna, eftersom en splittrad intressebevakning inte ligger i någondera partens intresse. Kommunförbundets 25-åriga historia har visat att det är klokt att samla resurserna, sade Hannes Manninen som avslutning på jubileumstalet.

Etiketter