Utredningen över sjukvårdsdistriktens prehospitala akutsjukvård 2016

Arbetsfördelningen i sjukvårdsdistrikten och jourverksamhetens innehåll har ändrats i början av 2018 i enlighet med den förnyade hälso- och sjukvårdslagen. Ändringarna för med sig utmaningar för verksamheten, patientstyrningen och samarbetet mellan sjukvårdsdistrikten i den prehospitala akutsjukvården.

Kommunförbundet genomförde en enkät för att kartlägga den prehospitala akutsjukvårdens verksamhet och kostnader i sjukvårdsdistrikten år 2016 och 2015. Syftet var att producera jämförelsematerial om bl.a. enheterna, uppgifterna, beredskapen, kostnaderna och datasystemen i den prehospitala akutsjukvården för att kunna bedöma effekten av ändringen i jourverksamheten.

Jämfört med enkäten år 2013 har den prehospitala akutsjukvårdens åligganden ökat.  Ökningen gäller i förhållande till såväl invånarantalet som antalet ambulansvårdsenheter. Kostnaderna för tillhandahållande av prehospital akutsjukvård i förhållande till invånarantalet är givetvis störst i glest befolkade områden.

Utredningen över den prehospitala akutsjukvården i sin helhet (endast på finska).

Etiketter
Anu Nemlander

Anu Nemlander

Sakkunnig, chef för informations- och ekonomiteamet
Enheten för social- och hälsovård
+358 9 771 2612, +358 50 563 6180
Ansvarsområden
  • ekonomi och servicestrukturer inom hälso- och sjukvården
  • kostnadsjämförelser mellan kommuner
  • klientavgifter inom hälso- och sjukvården
  • internationell verksamhet