Reijo Vuorentos promemoria 12.12.2018

Vårdreformens konsekvenser för den offentliga ekonomin

Sote-esitys ja julkinen talous

Konsekvenserna av vårdreformen för landets ekonomi i sin helhet har inte utretts i någon större utsträckning. Finansutskottet skriver i sitt utlåtande angående reformen 5/2018: ”Utskottet konstaterar att det inte finns någon helhetsbedömning av reformens konsekvenser, inte ens på scenarienivå.”

I flera sakkunnigutlåtanden har risken för ökade kostnader istället för besparingar tagits fram. Reijo Vuorento vid Kommunförbundets kommunalekonomiska enhet har bedömt reformens konsekvenser för den offentliga ekonomin och för kommunernas ekonomi.

Enligt promemorian (på finska) skulle vårdreformen leda till kostnadsökningar på cirka en miljard per år jämfört med nuläget. Detta kan leda till att kommunerna och den kommunala ekonomin står inför en situation där den offentliga ekonomi sannolikt måste balanseras genom nedskärningar i kommunernas statliga stöd. Detta skulle leda till ett betydande tryck på skattehöjningar och anpassningsåtgärder samtidigt som kommunernas möjligheter att svara på ett ökat investeringsbehov försvagas.     

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.