Befolkningsprognos 2019–2040: Avfolkningen ökar mest i små kommuner

Tre observationer om befolkningsprognosen

  1. Koncentrationen ökar, befolkningsökning endast i Nyland
  2. Avfolkningen är störst i små kommuner med under 5 000 invånar
  3. Försörjningskvoten ökar i alla kommuner

Enligt Statistikcentralens senaste befolkningsprognos kommer Finland om 15 år inte längre att ha ett enda landskap där det föds fler än det dör om födelsetalen förblir på nuvarande nivå.  Med nuvarande befolkningsutveckling börjar landets invånarantal minska år 2031.

Under de senaste 10 åren har hela landets befolkning ökat med cirka 200 000 personer. Till stor del tack vare invandringen. Ökningen är starkt koncentrerad till de största stadsregionerna medan de flesta andra kommunerna förlorat befolkning.  Enligt Statistikcentralens befolkningsprognos håller den pågående utvecklingen på att bli starkare.

 

Fram till år 2040 kommer befolkningen enligt prognosen att öka i endast 52 kommuner medan den minskar i 259 kommuner. Befolkningsökningen sker främst i de största städerna och deras kranskommuner.

Utvecklingen i Helsingforsregionen är i en klass för sig: 230 000 nya invånare fram till 2040. Huvudstadsregionens andel är hela 210 000.  I Tammerfors stadsregion förutspås en ökning på cirka 40 000 invånare och i Åbo stadsregion cirka 25 000.  Också stadsregionerna Uleåborg och Jyväskylä kan räkna med en ökning, visserligen en mer återhållsam sådan.  I Kuopio och Joensuu stadsregioner kommer ökningen att vara mycket blygsam och gäller endast centralorterna.

Ju mindre ort, desto mer sannolikt är det att befolkningen kommer att minska. Avfolkningen drabbar mest små kommuner med under 5 000 invånare. I sådana kommuner kommer befolkningen enligt prognosen att minska med nästan en femtedel i genomsnitt fram till år 2040.

kuva väestökadosta

Försörjningskvoten ökar i kommuner av alla storlekar

Enligt befolkningsprognosen kommer försörjningskvoten att öka från nuvarande 61 till 66 i hela landet. Sjunkande födelsetal, åldrande befolkning och utflyttning höjer försörjningskvoten till mycket höga nivåer i de kommuner där invånarantalet minskar. Ju mindre ort, desto svagare utveckling enligt prognosen.

Försörjningskvoten visar hur många personer i icke-arbetsför ålder arbetslivet det finns per person i arbetsför ålder.

huoltosuhde

 

 

Väestöpyramidi 2040

Befolkningsprognoser

På Kommunfakta-sidan presenteras befolkningsprognoser fram till år 2040. Datan kommer från Statistikcentralens prognoser från september 2019.

lateral-image-left

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information