En rapport gällande kommunenkäten om utkomststöd och socialarbete för vuxna har getts ut

De viktigaste observationerna från enkäten var följande:

  • Under 2018 fattades det 21 procent fler beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd i kommunerna och samarbetsområdena än 2017.
  • Förmånshandläggarna fattar 38 procent av besluten om kompletterande utkomststöd och 3 procent av besluten om förebyggande utkomststöd. Socialarbetarna och socialhandledarna fattar 92 procent av besluten om förebyggande utkomststöd.
  • Samarbetet mellan FPA och kommunerna/samarbetsområdena fungerar relativt bra på en allmän nivå, men det kundspecifika samarbetet borde förbättras.
  • Kommunerna arbetar mycket i anslutning till det grundläggande utkomststödet. Kunder behöver bland annat hjälp med  att ansöka om grundläggande utkomststöd, att tolka beslut och att begära omprövningar av beslut. Mycket arbetstid går åt till det så kallade intressebevakningsarbetet för kunderna.
  • Kunderna söker sig till socialvården då FPA:s tjänster på orten inte räcker till. Önskemålet är att FPA:s tjänstemän skulle ha en låg tröskel till att kontakta socialvården och utnyttja dess sakkunskap i olika kundärenden.
  • I arbetet med kunder i behov av särskilt stöd används mera tid jämfört med tiden innan det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA. Kundarbetet i många kommuner/samarbetsområden är numera mera mångsidigt än tidigare. Nya arbetsformer har utvecklats, men mått som beskriver kundens välmående eller kundarbetets effekt används fortfarande i liten grad.
  • En mångprofessionell tjänst anses stödja socialarbetets kunder.

Social- och hälsovårdsenheten vid Kommunförbundet genomförde en kommunenkät om utkomststöd och socialarbete för vuxna i mars–april 2019. Svar inkom från 133 kommuner och samarbetsområden. Befolkningen i de kommuner och samarbetsområden som besvarade enkäten täcker 92 procent av befolkningen, så svarsprocenten var synnerligen god.

Svaren gav information om den nuvarande situationen vid FPA och i kommunerna/samarbetsområdena samt i kundarbetet, då det gått mer än två år sedan det grundläggande utkomststödet överfördes till FPA.

Ta del av rapporten

Rapporten Uutta kunnista gällande kommunenkäten om utkomststöd och socialarbete för vuxna (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman