Enkäten Nationell framsyn 2020 öppen för kommuner och samkommuner

Kansallinen ennakointi

Finlands Kommunförbund kartlägger i november 2019 genom en enkät för första gången kommunernas och samkommunernas framtids- och framsynsarbete (prognostisering).

Det saknas en helhetsbild av det nationella framsynsarbetet i dagsläget i fråga om faktorer, nätverk, mål, olika verksamhetsmodeller, verktyg och deras effekter i framsynsarbetet på riksomfattande, regional och lokal nivå. Målet med enkäten är att skapa en uppdaterad helhetsbild av det nationella framsynsarbetets nuläge i de finländska kommunerna.

Enkätens riksomfattande och regionala del genomförs inom statsrådets kanslis projekt Nationell framsyn 2020 (https://www.ennakointi2020.fi/). Finlands Kommunförbund svarar för delen som gäller kommuner och samkommuner. Målet med samarbetet är att kartlägga nuläget när det gäller det framsynsarbete som görs i kommunerna och regionerna och nationellt, och att identifiera konkreta lösningar för att framsynsarbetet ska kunna utvecklas så att det finländska beslutsfattandet kan utgå från bästa möjliga kunskapsunderlag och en vision om alternativa framtida utvecklingstrender.

Enkäten innehåller frågor bland annat om hur framsynsarbetet går till i kommunerna, hurdan framsynskompetens kommunerna har och vilka metoder och källor de använder för detta arbete, hur framsynsinformationen tillämpas i beslutsfattandet och för utvecklandet av tjänster och hur väl kommunerna känner till det nationella framsynsarbetet.
 

Svarstiden går ut 10.11.2019 och resultaten publiceras nationellt och på Kommunförbundets webbplats i början av 2020.Du hittar enkäten här.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information