Fungerande bildningstjänster stärker kommuninvånarnas välfärd

Det är fortfarande möjligt att organisera bildningstjänster i hela Finland. Kommunerna behöver tillräckligt med beslutanderätt och resurser för att de ska kunna främja välfärden i sitt eget lokalsamhälle.

Kommunförbundets styrelse godkände förbundets bildningspolitiska program vid sitt möte den 19.9.2019.

I riktlinjerna betonas att bildningstjänster som stöder och upprätthåller kommuninvånarnas välfärd och kommunens livskraft fortfarande kan organiseras överallt i landet. För att målen ska kunna förverkligas måste kommunerna ha tillräcklig beslutanderätt och tillräckliga resurser för att kunna sköta sina uppgifter och främja välmående i det egna lokalsamhället.

Med hjälp av tillräcklig offentlig finansiering möjliggörs jämlika tjänster i hela landet. Statens uppgift är att ta hand om kommunernas och utbildningsanordnarnas möjligheter att utföra de uppgifter och skyldigheter som ålagts dem. Kommunernas möjligheter att på en lokal nivå möta invånarnas många servicebehov garanteras med hjälp av tillräcklig statsandelsfinansiering.

Olika kommuner, likadana skyldigheter

Kommunsektorn är inte enhetlig, men kommunerna har ändå ett gemensamt mål för bildningen: att trygga den lokala demokratin och de grundläggande fri- och rättigheterna. I kommunernas strategier understryks kommunernas särprägel och den lokala kulturen.

Kommunerna har likadana skyldigheter även om särutvecklingen av kommunerna fortsätter. Exempelvis kräver de utmaningar som befolkningsutvecklingen medför olika lösningar på olika håll i landet. I organiseringen och utvecklingen av tjänster kan samma lösning inte tillämpas i alla kommuner.

Kommunernas olikheter har beaktats i programmet. Då verksamhetsmiljön förändras påverkas bildningstjänsterna centralt av olika fenomen som har beaktats i programmet:

  • Klimatförändringen – hållbara tjänster och hållbar livsföring
  • Mångsidig delaktighet och förnyat beslutsfattande – var och en påverkar
  • Befolkningen och regional särutveckling – omfördelning av uppgifter och ansvar
  • Bildningskommunen gör det möjligt – samarbete, partnerskap och nätverkande som verksamhetssätt
  • Välfärd för alla – bildning som stöd
  • Kontinuerlig inlärning – kunnande och kreativitet genom hela livet
  • Resurser för framtiden – finansieringen för kommunernas bildningstjänster bör utökas

Närmare upplysningar:

Terhi Päivärinta, direktör för Kommunförbundets undervisnings- och kulturenhet, tfn 050 590 4796, Terhi.Paivarinta@kuntaliitto.fi

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information