Identifiering och erkännande av kunnande som inhämtats via fritt bildningsarbete

 

Den arbetsgrupp som Undervisnings- och kulturministeriet tillsatt för att bereda identifieringen och erkännandet av kunnande som inhämtats via fritt bildningsarbete överlämnar sin promemoria till Undervisnings- och kulturministeriet 17.12.2019. Kommunförbundet har deltagit i arbetsgruppen tillsammans med representanter för ministeriet, Utbildningsstyrelsen och olika läroanstaltsformer inom det fria bildningsarbetet.

Identifiering och erkännande av kunnande är viktigt inom utbildningen och likaså inom det fria bildningsarbetet. Att synliggöra det som redan inhämtats främjar utarbetningen av en livslång, kontinuerlig inlärnings- och arbetslivsväg för den som lär sig. Det fria bildningsarbetet leder inte till någon examen men stärker det oaktat kunskaper och färdigheter, och genom att identifiera och erkänna sådant kunnande inom andra utbildningar kan man försnabba utbildningsvägarna och undvika onödig, överlappande utbildning. Kunnandet består av olika inlärningsbitar och helheter som man uppnår under livets färd.

Arbetsgruppen har under hösten via ett informationsmöte och via utlåtanden inhämtat fältets synpunkter. Responsen har varit mycket positiv. Arbetsgruppen anser att utbildningsanordnarna, i det fria bildningsarbetets anda, har en egen behörighet även i denna fråga.

Främjandet av en identifiering av kunnande förutsätter kompetensbaserade beskrivningar och kompetensbedömning av utbildningsaktörerna. Arbetsgruppen föreslår att studiepoäng används som gemensam enhet för en beskrivning av utbildningens omfattning. Målsättningen är att göra det möjligt att överföra kunskapsprestationer till den riksomfattande KOSKI-informationsresursen, till vilken man redan överfört uppgifter om prestationer från en del utbildningsformer. Arbetsgruppen anser det vara viktigt att utbildningsanordnarna och läroanstalterna inom det fria bildningsarbetet också får stöd i reformen.

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe