Slutrapport från forskningsprogrammet ARTTU2

Kommunerna kommer till tals om de många reformerna

Vad har de många försöken att reformera kommunstrukturen i Finland inneburit för den mottagande parten, det vill säga kommunerna själva? I forskningsprogrammet ARTTU 2 har kommunerna själva fått komma till tals. Resultatet finns nu tillgängligt i den färska rapportenForskarperspektiv på kommunreformer i Finland.

Under de senaste årtiondena har den nationella politiken präglats av intensiva reformer i kommunerna. Varje regering har försökt lägga om kommunernas strukturer eller tjänster med hjälp av mer eller mindre lyckade reformprojekt.

För att stödja sina medlemmar kommunerna har Kommunförbundet utrett följderna av de många reformerna och reformförsöken i flera olika forskningsprogram inom ramen för ARTTU2. Syftet har varit att få fram systematiska och jämförbara forskningsrön om följderna av dels reformerna.

Materialet är omfattande och angreppssätten mångsidiga. Forskningsprogrammet ARTTU2 har bland annat utrett hur reformerna har påverkat den kommunala servicen, kommunekonomin, demokratin och ledningen samt samhällsstrukturen och livskraften.

I den färska rapporten ingår fakta om kommuninvånarnas, beslutsfattarnas och personalens upplevelser av de pågående reformerna, liksom också av de många äldre kommunreformer.

Författare är Pentti Meklin, Arto Koski, Marianne Pekola-Sjöblom och Jenni Airaksinen.

Rapporten Forskarperspektiv på kommunreformer i Finland (Acta nr 276) kan laddas ner via Kommunförbundets bokhandel.

Rapporten finns också på finska Kuntauudistukset leveämpiä hartioita etsimässä.