Kommunförbundets färska handbok hjälper till att främja likabehandling

Kommunförbundet har publicerat en handbok om hur likabehandling främjas. ”Mångfald i kommunen – handbok för främjande av likabehandling i kommunens verksamhet” är avsedd för kommunens tjänsteinnehavare, arbetstagare och förtroendevalda.

Kommunerna har en viktig roll när det gäller att främja likabehandlingen av kommuninvånarna och därigenom också välfärden. Kommunen ska främja likabehandling i sin verksamhet som myndighet, servicegivare, utbildningsanordnare och arbetsgivare. Alla kommuner bör i dagsläget utarbeta en plan för likabehandling som innehåller mål och beskrivningar av åtgärder och ansvar i arbetet för att främja likabehandling. Handboken är ett stöd när planen ska utarbetas och åtgärderna verkställas.

Ladda ner handboken här.

I en likabehandlande kommun hamnar ingen i en sämre ställning på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.  En icke-diskriminerande kommun, där ingen personlig egenskap påverkar tillgången till tjänster, delaktigheten eller en trygg miljö, är en bättre kommun för alla.

– Diskriminering är inte alltid lätt att identifiera. Den kan vara indirekt, dvs. någon viss tjänst har till exempel organiserats så att den inte är tillgänglig för alla kommuninvånare. Likabehandling blir inte verklighet genom passivitet, utan kräver medvetenhet och aktiva handlingar. Handboken hjälper läsaren att lägga märke till saker och se på bekanta tjänster, processer och omgivningar med nya ögon och vidta nödvändiga åtgärder, säger Sinikka Mikola, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Handboken Mångfald i kommunen producerades som en del av Justitieministeriets projekt Rainbow Rights i samarbete med pilotkommunerna i projektet: Uleåborg, Kuopio, Tammerfors, Vasa och Utsjoki. Projektet fick finansiering från Europeiska unionens program Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap.

Handboken tar upp utarbetningen och genomförandet av den likabehandlingsplan som diskrimineringslagen föreskriver. Därtill ska kommunen främja jämställdheten mellan könen på ett planmässigt och målinriktat sätt. Här rekommenderar Kommunförbundet att kommunerna och landskapen tar hjälp från den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. 

Som en del av projektet Rainbow Rights genomförde Kommunförbundet en enkät för att utreda situationen inom likabehandlingsplaneringen i kommunerna. Mer detaljerade resultat från utredningen framgår ur rapporten Samalle viivalle - havaintoja kuntien yhdenvertaisuustyöstä (Kommunförbundet 2018). Rapporten (på finska, med resumé på svenska) finns här.