Kvinnorna är underrepresenterade på alla politiska nivåer i Europa

Europeiska kommunförbundens samarbetsorganisation, CEMR – Council of European Municipalities and Regions – har fäst uppmärksamhet vid att kvinnor är underrepresenterade i det politiska beslutsfattandet på den lokala, regionala, nationella och europeiska nivån. CEMR lanserade kampanjen Power2Her, som strävar efter att utöva inflytande för att höja kvinnornas andel (http://www.ccre.org/en/actualites/view/3829)

Av europarlamentarikerna är 36 procent kvinnor. Bara 16 procent av alla europeiska borgmästare är kvinnor. Tio år sedan var deras andel 13 procent. På lokalnivån har andelen kvinnliga politiker ökat från 27 procent till 30 procent. CEMR har jämfört kvinnornas andel på de olika politiska nivåerna år 2008 och 2018. Enligt World Economic Forum finns de största jämställdhetsunderskotten inom politiken och ekonomin. Med den här takten har vi lika många män och kvinnor i politiken om 107 år.

”Att så få av Regionkommitténs ledamöter är kvinnor (24 procent) är oroväckande. När följande ledamöter väljs till Regionkommittén så bör medlemsländerna se till att det väljs lika många kvinnor och män. Finlands delegation har ett kvotsystem och över hälften av våra ledamöter, fem av nio, är kvinnor”, säger Sirpa Hertell, ledamot för Finlands delegation vid EU:s regionkommitté. Hertell är också styrelsemedlem i Kommunförbundets styrelse och fullmäktigeledamot i Esbo.

Förutom politiska åtgärder och ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågan kan frågan också främjas med hjälp av lagstiftning. Till exempel trädde det år 2013 i Frankrike en lag i kraft som bestämmer att kandidaterna på en vallista ska vara uppställda som en dragkedja – dvs. varannan kandidat är man och varannan kandidat är kvinna. På så sätt hamnar kvinnorna inte längst ner på listorna. Enligt CEMR:s utredning var 13 procent av de invalda lokala ledamöterna i Frankrike kvinnor år 2008, men år 2018 var deras andel 50 procent.

Utöver region- och lokalnivån är det viktigt att beslutsfattarna på EU-nivå utgör en mångsidig representation av befolkningen. Lite över hälften av EU:s befolkning är kvinnor. Enligt Kommunförbundets tidigare utredning påverkar EU ungefär 60 procent av kommunernas beslut.

Kommunförbundet uppmuntrar kommunernas förtroendevalda, såväl män som kvinnor, att nappa på CEMR:s initiativ, underteckna det och att föra det vidare i media och sociala medier för att främja demokratin nu i vårens europarlamentval. Bakom länken nedan hittar du en artikel som har publicerats i tidningen Euroactiv.

https://www.euractiv.com/section/future-eu/opinion/europe-needs-more-women-to-run-for-election/

Kommunförbundet önskar tillsammans med CEMR att höra berättelser om kvinnors politiska inflytande som har börjat på lokalnivån och fortsatt upp på europeisk nivå. Skicka gärna in berättelserna till Sinikka Mikola (sinikka.mikola@kuntaliitto.fi) och Arja Puukko (arja.puukko@kuntaliitto.fi).

Du kan även påverka EU:s jämställdhetspolitik genom att svara på kommissionens offentliga samråd om jämlikhet i EU och de fem kommande årens prioriteter. Samrådet är öppet till slutet av maj.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/genderequalitybrp/public-consultation_en

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman