Lagpaketet om ekonomiska uppgifter på remiss fram till den 6 september – Kommunförbundets utlåtande tillgängligt för kommunerna

Regeringens proposition med förslag till ändringar av lagstiftningen som gäller genomförandet av en automatiserad modell för uppföljning och rapportering av ekonomin i kommuner och samkommuner, är ute på remiss fram till den 6 september. Kommunförbundet har gett Utlåtandetjänsten sitt utlåtande om regeringens proposition. Utlåtandet (på finska) finns tillgängligt för kommunerna och samkommunerna.

I propositionen föreslås ändringar i kommunallagen, lagen om statskontoret och speciallagstiftningen om produktion och inlämning av kommunernas ekonomiska uppgifter. Lagändringarna föreslås träda i kraft i början av 2020 och de tillämpas på ekonomiska uppgifter från och med 2021.

I kommunallagen föreslås nya bestämmelser om rapportering av ekonomiska uppgifter. Bestämmelserna förpliktar kommunerna att lämna in särskilt föreskrivna ekonomiska uppgifter direkt från ekonomiförvaltningens datasystem till den riksomfattande informationsresursen som statskontoret förvaltar.  Statistikcentralens insamling av uppgifter om den kommunala ekonomin upphör i och med den nya modellen.

Bestämmelserna i kommunallagen skulle förplikta kommunerna att producera och rapportera sina ekonomiska uppgifter i ett enhetligt och jämförbart format (i enlighet med den offentliga förvaltningens JHS-rekommendationer). I lagen föreslås en ny bestämmelse om bemyndigande att utfärda förordning, på basis av vilken man genom förordning av statsrådet kan ge kommunerna tvingande närmare bestämmelser om produktion och inlämnande av bokförings- och bokslutsuppgifter samt tjänstespecifik kostnadsstatistik. Uppgifterna ska ges i ett enhetligt och jämförbart format.

Kommunförbundet anser att revideringen är betydelsefull och viktig för samhället, men oroar sig i synnerhet för uppgifternas kvalitet under övergångsskedet i förnyandet av verksamhetssätten. Lagändringen innebär betydande investeringskostnader för kommunerna och samkommunerna, och därför motsätter sig Kommunförbundet nedskärningar i statsandelarna på det sätt som föreslås i propositionen.

Etiketter
Minnamaria Korhonen

Minnamaria Korhonen

Sakkunnig
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2162, +358 50 513 4641
Ansvarsområden
  • automatiserad ekonomisk rapportering
  • kostnadsberäkning
  • Kommuninformationsprogrammet
  • produktivitet, effekt
Mikko Mehtonen

Mikko Mehtonen

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2645, +358 50 592 8986
Ansvarsområden
  • Fakta om kommunekonomin:
  • Ekonomisk statistik och bokslutsuppgifter
  • Kostnads- och hållbarhetsberäkningar
  • Kommuninformationsprogrammet och automatisk ekonomirapportering
  • Kostnadsberäkning och marknadsmässig prissättning
  • Kartläggning av kommunekonomin