Nya enhetliga grunder för icke-brådskande vård

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) har publicerat nya grunder för icke-brådskande vård (på finska)

Enligt lagen om hälso- och sjukvård (1326/2010) gör SHM tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) upp enhetliga grunder för medicinsk och odontologisk vård. THL följer hur grunderna tillämpas i kommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt.

Enhetliga nationella grunder för icke-brådskande vård gavs ut för första gången år 2010 (Social- och hälsovårdsministeriets utredningar 2010:32). År 2015 tillsatte SHM en arbetsgrupp som bland annat hade i uppgift att se över och förenhetliga grunderna för icke-brådskande vård. Arbetsgruppens mandattid var 23.2.2015–31.12.2018 och den hade flera underarbetsgrupper. I arbetet deltog också representanter från Kommunförbundet.

I den nya publikationen har grunderna för icke-brådskande vård uppdaterats och anvisningar om vissa nya sjukdomsgrupper lagts till. Målet var att utarbeta grunder för cirka 80 procent av den icke-brådskande vården. I fråga om ögonsjukdomar har sex rekommendationer uppdaterats och i fråga om mun- och tandvård fyra. Dessutom har uppdateringar gjorts i rekommendationerna för palliativ vård, för ledproteskirurgi i höft och knä samt för barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri. Nya anvisningar har utarbetats för behandling med apnéskena för patienter med obstruktiv sömnapné, för kroniskt trötthetssyndrom och mångfasetterade symtom hos barn samt för kroniskt trötthetssyndrom och funktionella symtom hos vuxna.

Rekommendationerna används av läkare och tandläkare i vården och behandlingen av deras patienter. Vårdbehovet bedöms och vården planeras i samförstånd med patienten. Utöver rekommendationerna beaktar läkaren eller tandläkaren patientens individuella egenskaper och livssituation och kan också av motiverad anledning avvika från anvisningarna. Patienten har inte rätt till vilken som helst vård eller behandling som han eller hon önskar.

Enhetliga grunder för vården tryggar för sin del att medborgarna har möjlighet att på lika villkor få de hälso- och sjukvårdstjänster de behöver. Patientens valfrihet enligt hälso- och sjukvårdslagen accentuerar betydelsen av enhetliga grunder. Eftersom läkarvetenskapen utvecklas kontinuerligt kommer anvisningarna att behöva uppdateras också under kommande år.

Mer på webben

Enhetliga grunder för icke-brådskande vård 2019  (på finska)
Social- och hälsovårdsministeriets publikationer2019:2

Etiketter