Ändringar i lagstiftningen om oljebekämpning från 1.1.2019

Oljebekämpning blir räddningsverksamhet

Lagen om bekämpning av oljeskador (1673/2009) är upphävd och skrivningarna om oljebekämpning ingår nu i räddningslagen. Samtidigt har det gjorts ändringar i arbetsfördelningen.

När det gäller bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor har högsta ledningen, styrningen och tillsynen samt den nationella organiseringen överförts från Miljöministeriet till Inrikesministeriet. Räddningsverken svarar fortsättningsvis för ledningen av bekämpningen vid kusten och i skärgården samt för upphandling och underhåll av bekämpningsberedskap inom räddningsområdet. Däremot har Gränsbevakningsväsendet fått nya uppgifter inom den nationella bekämpningsberedskapen på havsområden, dvs. upphandling, samordning och underhåll. Dessa uppgifter hörde tidigare till Finlands miljöcentral. Gränsbevakningsväsendet svarar för ledningen av bekämpningen på öppen fjärd på finskt vattenområde eller inom Finlands ekonomiska zon. Det går till så att de havsområden som gränsbevakningsväsendet respektive räddningsverket i området ansvarar för bestäms separat vid förhandlingar om varje enskilt räddningsverk. Eftersom de områdesvisa dragen i skärgården är den viktigaste bestämningsgrunden, hade det inte varit ändamålsenligt för beredningen att direkt utnyttja någon befintlig områdesbestämning.

I räddningslagens 40 § föreskrivs om ansvaret för efterröjning, efterbevakning och efterbehandling.  Räddningsverket anmäler om att första bekämpningen är avslutad till den myndighet som svarar för efterbehandlingen av oljeskador, dvs. kommunen. Bestämmelserna om efterbehandling har överförts till räddningslagen (111 a §, 1353/2018). Planen går ut på att bestämmelserna så att säga tillfälligt förvaras inom räddningslagstiftningen tills skrivningarna uppdateras och införs i avfallslagen. När det sker finns det möjlighet att se över ansvarsfördelningen också mellan kommunen och räddningsverket i frågor som gäller efterbehandling.

Oberoende av den nya ansvarsbestämningen är det viktigt att säkerställa att expertisen vid Finlands miljöcentral och närings-, trafik- och miljöcentralerna fortsättningsvis står till myndigheternas förfogande.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman