Projekt om mall för miljöskyddsföreskrifter inleds

Kommunförbundet genomför ett projekt som ska ta fram en mall för miljöskyddsföreskrifter och information om föreskrifternas tillämpningsområde. Projektet finansieras till största delen av Miljöministeriet och får namnet ”Mall för miljöskyddsföreskrifter och utveckling av deras tillämpningsområde – ett redskap för att verkställa miljöskyddslagen”. Kati Ojala är projektanställd och har valts att genomföra utredningen.

Syftet med miljöskyddsföreskrifterna

Kommunala miljöskyddsföreskrifter meddelas med stöd av 202 § i miljöskyddslagen i syfte att förebygga förorening och utsläpp samt skadliga konsekvenser av dem. Föreskrifterna är ett styrmedel som gäller kommunens lokala förhållanden och ingår i den kommunala självstyrelsen.

De kommunala miljöskyddsföreskrifterna ska vara ett flexibelt redskap för att kunna bidra till mindre föroreningar i de sinsemellan olika kommunerna utifrån deras lokala förhållanden. Kommuninvånarna och andra berörda har en omfattande rätt att delta i utarbetandet av föreskrifterna, och det ska göras tillräckliga utredningar som underlag för föreskrifterna.

Bakgrund och behov

Projektet syftar till att erbjuda kommunerna ett praktiskt redskap för att höja nivån på den lokala miljövården och förebygga förorening. Ett annat syfte är att det ska gå smidigare att utarbeta miljöskyddsföreskrifter. Projektet bygger på en handbok om de kommunala miljöskyddsföreskrifternas nuläge och framtid som Kommunförbundet gav ut 2014. Enligt handboken är miljöskyddsföreskrifter ganska vanliga i Finland där ungefär var tredje kommun har utarbetat föreskrifter för sitt område.

Föreskrifternas tillämpningsområde är ändå mycket brokigt, och föreskrifter har använts i varierande grad i kommunerna. Med tanke på jämlikheten bland kommuninvånarna och verksamhetsutövarna och myndigheternas tillsynsarbete är det önskvärt att föreskrifterna tydligare än hittills motsvarar de mål som ställts upp för dem. Miljöskyddsföreskrifterna bör beredas med utgångspunkt i behoven och med tanke på att de ska förebygga föroreningar.  Under beredningen bör det utredas vad som behöver regleras genom föreskrifter på grund av de lokala förhållandena i kommunen. Föreskrifterna bör likaså beredas i samarbete med myndigheterna och med beaktande av myndigheternas tillsyn över föreskrifterna. När de kommunala tjänsteinnehavarnas arbetsrutiner i tillämpningen av miljöskyddsföreskrifterna effektiveras, blir det också lättare att iaktta föreskrifterna och övervaka dem. Handboken rekommenderar också att man utreder möjligheterna att bredda föreskrifternas tillämpningsområde.

Det aktuella projektet har som mål att ta fram ett förslag till mall för miljöskyddsföreskrifter som ska hjälpa miljövårdsmyndigheterna och invånarna i alla kommuner i Finland samt stödja myndighetsverksamheten inom miljövården. Syftet är också att rekommendera en disposition för miljöskyddsföreskrifterna och att vägleda myndigheterna när de meddelar föreskrifter om frågor som gäller tillämpningsområdet för 202 § i miljöskyddslagen och samtidigt ska ta hänsyn till de lokala och regionala särdragen. Förslaget sammanställs till en ny handbok. När denna utarbetas bedöms samtidigt vilka möjligheter det finns att utveckla föreskrifterna inom ramen för lagstiftningen.

Mål och resultat

Kommunerna kan utnyttja projektets resultat när de utvecklar miljösektorn. De kommunala miljöskyddsföreskrifterna betjänar kommuninvånarna, verksamhetsutövarna och myndigheterna och förbättrar i bästa fall miljöns tillstånd i kommunerna.

Arbetet leds av en styrgrupp med företrädare för kommuner, Kommunförbundet och Miljöministeriet.

Projektet planeras vara klart senast 31.7.2019.

Etiketter