Ska anvisningar om hur man begär omprövning fogas till klientavgiftsfakturor?

Social- och hälsovårdsministeriet ger i Kommuninfo 1/2019 (30.1.2019) kommuner och samkommuner anvisningen ”att det till fakturor som gäller klientavgifter ska fogas skriftliga anvisningar om hur man begär omprövning. Anvisningarna kan skrivas direkt på fakturan.”

Av ministeriets anvisning framgår det inte direkt vilka alla klientavgifter som avses. I fråga om inkomstrelaterade avgifter har det i allmänhet fattats ett individuellt beslut om klientavgifterna och anvisningar om hur man begär omprövning har bifogats beslutet.  Till fakturor som sänts utgående från ett sådant avgiftsbeslut har det däremot inte fogats anvisningar om hur man begär omprövning.

Enligt de uppgifter som Kommunförbundet har fått är det ministeriets avsikt att anvisningar för sökande av ändring i fasta avgifter inom social- och hälsovården ska fogas till faktureringen på ett enhetligt sätt. Det gäller både fakturor i elektronisk form och i pappersversion.

I 15 § i klientavgiftslagen (734/1992) föreskrivs att “Omprövning av ett beslut om avgifter får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) .”  

Riksdagen behandlar för närvarande regeringens proposition till lag om kundavgifter för social- och hälsotjänster (RP 310/2018 rd). I 6 § ingår en bestämmelse om att en anvisning om hur man begär omprövning ska fogas till den skriftliga fakturan som ges till kunden.

Kommunförbundet anser att både biträdande justitieombudsmannens beslut (4900/2/14) biträdande justitiekanslers beslut (1806/1/2015 och 1807/1/2015) omfattar en tolkning där en person ska kunna söka ändring i en (fast) avgift genom omprövningsförfarande. Laglighetsövervakarna har ansett det befogat att också skapa klarhet i lagstiftningen på denna punkt. 

I laglighetsövervakarnas och regionförvaltningsverkets beslut läggs tonvikten olika i fråga om huruvida det till fakturan ska fogas uttryckligen en anvisning om hur man begär omprövning eller om det räcker med någon annan anvisning om möjligheten att söka ändring och om förfarandet i fråga. Enligt Kommunförbundets uppfattning bör utgångspunkten vara att anvisningar om hur man begär omprövning fogas till fakturan. Om exempelvis systemen för elektronisk fakturering ännu inte tillåter detta, räcker det troligtvis med att man i samband med faktureringen på något annat sätt informerar om möjligheten att söka ändring och hur mottagaren ska handla. 

Kommunförbundet understryker att rådgivningsskyldigheten bör ta hänsyn till god förvaltning och kraven angående svenska.

Mer på webben

Anvisningar om hur man begär omprövining ska fogas till klientavgiftsfakturor
Social- och hälsovårdsministeriets Kommuninfo 1/2019, 30.1.2019

Etiketter