Staten måste erkänna de enskilda vägarnas viktiga roll

Liikenne

De enskilda vägarna har en stor betydelse för vår samhällsekonomi. I skogsindustrin, vars betydelse för exportinkomsterna är obestridlig, transporteras mer än 90 % av råvirket med långtradare på enskilda vägar innan de når allmänna vägar. De enskilda vägarna har alltså en avgörande roll även om virket sedan transporteras på räls eller flottas till fabriken. Ur hemmamarknadens synvinkel behövs ett pålitligt och välfungerande privat vägnät bland annat för lantbrukets transporter, den växande turismen och för kommunernas skolskjutsar och hemtjänst.

De enskilda vägarnas viktiga roll som välfärdens hörnsten granskades i den nyutkomna utredningen Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle. Utredningen gjordes av WSP Finland som leds av porfessor Jorma Mäntynen på uppdrag av Finsk Energiindustri rf, Infra rf, Koneyrittäjien liitto ry, Skogsindustrin rf, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Finlands Kommunförbund rf, Vägföreningen i Finland rf och Trafikledsverket. Kommunförbundet deltog i utredningen genom nätverket Landsbygdens INFRA, som koordineras av förbundet.

Statsunderstödet bör utökas

I Sverige investerar staten cirka 120 miljoner euro per år i enskilda vägar medan investeringarna i Finland uppgår till 15–20 miljoner euro. Enligt en enkät som Kommunförbundet gjorde för tre år sedan stödde kommunerna i Finland väglagen med mer än 30 miljoner euro per år.

Skogsbrukets och bioekonomins betydelse för samhällsekonomin är oerhört stor och vi borde se satsningarna på de enskilda vägarna som en investering i vår gemensamma ekonomi. Enligt utredningen som nu publicerats borde Finland tre- eller fyrdubbla satsningarna på det privata vägnätet för uppnå den svenska nivån. De enskilda vägarna som finansieras med vägavgifter och kommunalt stöd borde få mera stöd från staten.

Enskilda vägar en del av trafiksystemet

Olika trafikleder bildar ett nätverk vars alla delar behövs för att man ska kunna säkerställa ett fungerade system. Det privata vägnätet är en oumbärlig del av trafiksystemet och det finns ingen anledning att bygga upp motsättningar mellan de olika trafikformerna.

Enligt utredningen ligger cirka 33 000 företag och 40 000 jordbruk vid en enskild väg. Dessa har en stor betydelse inte bara för skogsbruket utan också för samhällsekonomin och sysselsättningen i landet. Det privata vägnätet är mycket viktigt också med tanke på turismen.

Trafik- och kommunikationsministeriets tolvåriga trafiksystemplan, som är under beredning, bör inkludera ett utvecklingsprogram för enskilda vägar. Med en årlig extra insats på 40 miljoner euro kunde man inleda ett program för att så småningom åtgärda det eftersatta underhållet på de ur näringslivets synvinkel viktigaste enskilda vägarna och broarna.

Utredningen Yksityistieverkon merkitys yhteiskunnalle (på finska) kan laddas ner på Vägföreningens webbplats

https://www.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1777/suomen_yksityistieverkko_matalaresoluutio.pdf

Etiketter
Taina Väre

Taina Väre

Sakkunnig, utveckling av landsbygden
Enheten för livskraft och ekonomi, Elinvoima, työllisyys ja aluekehittäminen
+358 9 771 2030, +358 50 462 7279
Ansvarsområden
  • Utveckling av landsbygden
  • Ärenden som gäller små kommuner
Paavo Taipale

Paavo Taipale

chef för samhällstekniken
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2559, +358 50 380 8368
Ansvarsområden
  • Samhällsteknik: intressebevakning och utveckling, Vattentjänster