Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten: Mer satsningar på att stärka den grundläggande utbildningen

Terhi Päivärinta, direktör för Kommunförbundets undervisnings- och kulturenhet, anser att finansieringen av utbildningen samt säkerställande av de basfärdigheter som yrkesutbildningen och den grundläggande utbildningen ger, måste stå högst på den nya regeringens agenda.

– Nu om någonsin måste man satsa på att stärka och omstrukturera den grundläggande utbildningen. Detta kräver en bred debatt och nationella riktlinjer som omspänner flera regeringsperioder och som stakar ut utbildningens mål, strukturer och innehåll.
– För att vi ska kunna säkerställa gedigna basfärdigheter – läsning, skrivning, räkning – för alla barn och unga, måste resurserna för den grundläggande utbildningen utökas betydligt. Ökningar måste framför allt göras i basfinansieringen, inte statsunderstöden. På så sätt möjliggörs också riktade åtgärder för att på lokal nivå stödja unga som löper risk att marginaliseras.

Reformer tar tid

Den reform av yrkesutbildningen som hört till regeringens spetsprojekt har inletts, men genomförandet av den är ännu i sin linda. Ökningen av inlärning i arbetet och skapandet av individuella studievägar innebär stora utmaningar både för utbildningsanordnaren och för lärarskapet. Med beaktande av de betydande nedskärningar som gjorts i finansieringen är utmaningarna ännu större.
– Reformen av yrkesutbildningen genomförs inte på ett år eller två. Nu skulle det också vara skäl att lugna ner situationen och ge utbildningsanordnarna arbetsro i utvecklingen och ibruktagandet av nya koncept och metoder.

Kontinuerlig inlärning bör tas med i regeringsprogrammet

Risken finns att Finland i framtiden inte kommer att ha tillräckligt med kompetenta personer att tillgå för arbetslivets och företagens behov. Arbetet förändras och kompetenskraven ökar kontinuerligt i och med den teknologiska utvecklingen. Därför borde kontinuerlig inlärning vara en av den kommande regeringens och regeringsprogrammets prioriteringar.
– Man kan bara lära sig nytt om basen är i skick. Vårt skolsystem måste se till att det garanterar alla gedigna basfärdigheter och en examen som leder till ett yrke. En god allmänbildning och goda basfärdigheter skapar en grund för sysselsättning, fortsatta studier samt möjligheter till delaktighet, ett aktivt medborgarskap och kontroll över det egna livet. Ett offentligt finansierat och avgiftsfritt utbildnings- och examenssystem skapar en grund för medborgarnas kompetensutveckling.

Päivärinta talade vid dimissionsfesten i yrkesinstitutet Saimaan Ammattiopisto Sampo i Imatra 29.5.

Etiketter