Utvecklingen av informationssystemen inom social- och hälsovården kan föras vidare av sjukvårdsdistrikten och kommunerna i samarbete

En fråga som blivit aktuell efter att lagpaketen i anslutning till landskaps- och vårdreformen fallit är hur framtiden ser ut för det arbete som gjorts för att förenhetliga och förnya informationssystemen inom denna sektor. I landskapsberedningen har man samlat sakkunniga från kommuner och samkommuner för att planera bland annat förenhetligandet av klient- och patientdatasystemen och sedan samordnat utvecklingsplanerna. Det arbete som redan gjorts kan till många delar utnyttjas oberoende av de administrativa lösningarna för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. 

Både under ett möte för de ansvariga inom digital och IKT-teknik vid landskapens beredningsorganisationer och i ledningsgruppen för sjukvårdsdistriktens och kommunernas forum för informationsförvaltningssamarbete AKUSTI, som verkar i anslutning till Kommunförbundet, har man sammanställt åsikter om sådana samarbetsobjekt som det vore lönt att arbeta för även i den förändrade situationen och om de förutsättningar som borde beaktas för att trygga kontinuiteten i arbetet. Det borde nu fattas regionala beslut om hur man ska gå vidare, hur följande skede ska organiseras och hur arbetsfördelningen och finansieringen ska se ut. 

På flera håll har man lyft fram att det skulle löna sig för staten att i fortsättningen även stödja kommunernas och samkommunernas frivilliga samarbete ekonomiskt, på samma sätt som den stött beredningen av landskapen. På så sätt skulle man också bäst stödja utnyttjandet av det redan utförda arbetet som en del av den kontinuerliga modernisering av social- och hälsovårdstjänster och strukturer som pågår i kommunorganisationen. 

Mer på webben

Förenhetligandet av informationssystemen inom social- och hälsovården kan fortskrida – om viljan finns (artikeln på finska)

Etiketter