Indrivning

Ansökan om utsökning ändras i början av december 2020

I och med utsökningsreformen ska en person och ett offentligt samfund som bedriver indrivningsverksamhet lämna in en ansökan om utsökning till utsökningsmyndigheten i elektronisk form. En utsökningsansökan som har lämnats in på något annat sätt tas i fortsättningen inte upp till behandling. Ett undantag utgörs av situationer där ansökan inte kan göras elektroniskt till exempel på grund av tekniska kontaktproblem. Inlämnande i elektronisk form gäller också besvarande av saldoförfrågningar i ett ärende som finns i passivregistret.

Med elektronisk ansökan avses ansökan om utsökning antingen via utsökningens e-tjänst eller som informationssystemssökande.

För kommunerna innebär ändringen att de liksom andra offentliga samfund är skyldiga att lämna in sin utsökningsansökan elektroniskt efter ändringen. Ur kommunernas synvinkel stärker ändringen övergången till elektroniska verksamhetsformer i syfte att effektivera verksamheten och minska kostnaderna.

Ny myndighet: Utsökningsverket

Även utsökningen omorganiseras i början av december 2020. Genom reformen organiseras utsökningen så att den får en enda nivå. Det nuvarande Riksfogdeämbetet och de 22 utsökningsverken bildar från och med 1.12.2020 en enda riksomfattande myndighet, Utsökningsverket.

Verkställigheten indelas i omfattande verkställighet, som förrättas regionalt, samt i specialverkställighet och basverkställighet, som behandlas vid riksomfattande verksamhetsenheter. Verksamhetsenheterna för omfattande verkställighet, specialverkställighet och basverkställighet bestäms genom förordning av Justitieministeriet.

Syftet med reformen är att organisera utsökningsväsendet i enlighet med kraven på en ändamålsenlig rättsvård, effektiv verkställighet, lönsamhet, produktivitet och god serviceförmåga. Målet är att öka utsökningsväsendets lönsamhet och produktivitet utan att parternas rättsskydd äventyras.

Närmare information finns tillgänglig hos de ansvariga myndigheterna. (oikeus.fi)

 

Läs mer

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.