Ersättning för skyddsutrustning till privata serviceproducenter

I och med att coronaviruset sprids och breder ut sig över hela landet har det blivit nödvändigt att precisera principerna för ersättning av kostnaderna för skyddsutrustning.

Eftersom coronaepidemin fortsätter har staten också beslutat att ersätta kommunerna och sjukvårdsdistrikten för coronakostnader åren 2020 och 2021.

Kommunförbundet betonar vikten av dialog och samarbete mellan kommuner och företag. Kommunerna, samkommunerna och de framtida välfärdsområdena behöver privata serviceproducenter och ett fungerande samarbete med dem. De utmaningar som coronakrisen innebär måste lösas tillsammans.

När man planerar att ersätta kostnader för extra skyddsutrustning är det bra att beakta bl.a. följande:

  • staten ger kommunerna stöd för coronakostnader, och en del av ersättningarna har anvisats för skyddsutrustning
  • de extra kostnaderna för coronakrisen kan uppskattas genom att man jämför med kostnaderna för material och förnödenheter under den föregående räkenskapsperioden
  • man kan även använda andra ersättningsgrunder som man tillsammans kommit överens om
  • det är viktigt att producenterna behandlas lika
  • när man för en dialog med privata serviceproducenter är det skäl att också komma överens om uppföljningen av kostnaderna och ersättningsförfarandet 2021.

Kommunförbundet och Företagarna i Finland publicerade i mars 2020 gemensamma rekommendationer till företagen och kommunerna under coronakrisen. Vi rekommenderade bland annat att leverantörerna och kommunerna tillsammans förhandlar fram lösningar för att göra avtalsvillkoren i gällande upphandlingskontrakt skäliga.

Social- och hälsovårdsministeriet skickade i slutet av juni en kommuninfo där det bland annat konstateras att ersättningen för kostnaderna för den ökade användningen av personlig skyddsutrustning i första hand baserar sig på avtal mellan tjänsteanordnaren och producenten när kommunen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Social- och hälsovårdsministeriet föreslog att man vid behov ser över avtal och förhandlar om saken lokalt. I kommuninfo konstaterades dessutom att om avtalen mellan tjänsteanordnaren och producenten är bristfälliga, ska den som ordnar tjänsterna i sista hand svara för tillgången på skyddsutrustning som en del av behövlig vård.

I augusti rekommenderade Kommunförbundet att kommunernas social- och hälsovårdsväsende för en dialog med tjänsteproducenterna om anskaffning av skyddsutrustning och praxis i anslutning till det.

Tags