Pressmeddelande, 

Gemensamma rekommendationer av Kommunförbundet och Företagarna i Finland

Företagarna i Finland och Kommunförbundet har sammanställt gemensamma rekommendationer för företag och kommuner under coronakrisen.

Syftet med rekommendationerna är att trygga företagens verksamhetsförutsättningar, arbetstillfällena i regionerna och kommunernas livskraft.

Rekommendationerna gäller i synnerhet social- och hälsovårdstjänster, offentlig upphandling, möjligheter till flexibilitet i fråga om hyresfordringar samt inledande av en dialog mellan företagarna och kommunledningen.

– Också under normala förhållanden samarbetar företagen och kommunerna aktivt med varandra och har en nära dialog. I ett krisläge är det ännu viktigare. Samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn, som fungerar bra på alla plan, behövs nu mer än någonsin, säger Enligt Anssi Kujala, vice vd för Företagarna i Finland.

– Vi har redan tidigare uppmanat kommunernas ledning och företagarföreningen att inleda en dialog med låg tröskel för att trygga företagens verksamhetsförutsättningar och kommunens livskraft, säger Kujala.

– Nu är det viktigt att ingen företagare lämnas ensam med sina problem och att kommunen och företagarföreningen tillsammans söker lösningar för företagens överlevnad. Kommunförbundet är med om att stödja kommunerna och företagen i denna ytterst utmanande situation, säger Jarkko Huovinen, direktör för Kommunförbundets enhet Regioner och samhällen.

– Det behövs nu mer specifika åtgärder. Till exempel rekommenderar vi att leverantörerna och kommunerna tillsammans förhandlar fram lösningar för att göra avtalsvillkoren i gällande upphandlingskontrakt skäliga, säger Kujala.

– Under undantagsförhållanden är det viktigt att försöka minimera skadorna för både kommunen och leverantören. För att skadorna ska blir så små som möjligt är det mycket viktigt att också fundera på hur upphandlingarna påverkar den lokala livskraften och situationen efter den akuta krisen, säger Huovinen.

Företagarna i Finland är näringslivets största centralorganisation med över 115 000 medlemsföretag. Kommunförbundets medlemmar består av Finlands kommuner och städer. Också landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, de övriga samkommunerna samt kommunalt anknutna aktiebolag omfattas av Kommunförbundets verksamhet.

Närmare upplysningar vid Företagarna i Finland: Anssi Kujala, vice verkställande direktör, 0400 567 925, anssi.kujala(a)yrittajat.fi, Satu Grekin, chef för näringslivs- och konkurrensärenden, 050 550 3488, satu.grekin(a)yrittajat.fi, Janika Tikkala, sakkunnig för näringslivpolitiska ärenden 046 9234386, janika.tikkala(a)yrittajat.fi

Närmare upplysningar vid Kommunförbundet: Jarkko Huovinen, direktör för enheten Regioner och samhällen, 040 531 6655, jarkko.huovinen(at)kommunforbundet.fi, Katariina Huikko, ledande jurist, 050 566 4327, katariina.huikko(at)kommunforbundet.fi, Jarkko Lahtinen, utvecklingschef, småbarnspedagogik, 050 3614 526, jarkko.lahtinen(at)kommunforbundet.fi, Tarja Myllärinen, direktör för social- och hälsovårdsenheten, 050 596 9866, tarja.myllarinen(at)kommunforbundet.fi.

Företagarna i Finlands och Kommunförbundets gemensamma rekommendationer till företagen och kommunerna under coronakrisen.

 1. Rekommendationernas syfte och mål

Syftet med företagarföreningens och Kommunförbundets samarbete är att ge rekommendationer om samverkan mellan kommuner och företagare under coronakrisen. Målet är att trygga företagens verksamhetsförutsättningar, arbetstillfällena i regionerna och kommunernas livskraft.

 1. Dialog mellan företagarna och kommunen
 • Kommundirektören, näringsdirektören och företagarföreningen bör omedelbart inleda en dialog med låg tröskel för att trygga företagens verksamhetsförutsättningar och kommunens livskraft.
 • Det gäller att kontinuerligt bedöma hur coronakrisen påverkar företagen i kommunen och hur kommunen till exempel genom styrning och rådgivning kan stödja företagen.
 • Nu är det viktigt att ingen företagare lämnas ensam med sina problem utan att företagarna kan lita på att kommunen och företagarföreningen tillsammans söker lösningar för företagens överlevnad.
 1.  Allmänna rekommendationer om åtgärder då företagare har betalningssvårigheter
 • Om företagare som hyr lokaler av kommunen får betalningssvårigheter bör de i god tid kontakta hyresvärden och förhandla om eventuella betalningsarrangemang.
 • I den undantagssituation som föranletts av coronaviruset finns det skäl för kommunerna att vid behov också överväga en allmän förlängning av betalningstiden för företagens prestationer.
 • I den undantagssituation som föranletts av coronaviruset är det ytterst viktigt för företagen att kommunerna betalar deras fakturor i tid. För att underlätta företagens situation finns det skäl att överväga att betala fakturor redan före förfallodagen.
 1. Rekommendationer för offentlig upphandling       
 1. Det lönar sig fortfarande för kommunerna att skaffa de tjänster och produkter de behöver. Det lönar sig inte att lägga inköp på is för säkerhets skull.
 2. Kommunerna rekommenderas utreda om det är möjligt att tidigarelägga upphandlingar. Många upphandlingar kan i det rådande läget vara livsavgörande för de anbudsgivare som deltar i dem. Också små upphandlingar kan spela en stor roll.
 3. När marknadsdialoger som hålls ansikte mot ansikte ställs in, kan de upphandlande enheterna trots det skicka handlingar till potentiella anbudsgivare för kommentarer. Det är också möjligt att föra marknadsdialoger på distans. Det lönar sig för kommunerna att fundera på om små upphandlingar kan riktas till eller konkurrensutsättas bland svårt utsatta aktörer.
 4. I fråga om gällande upphandlingskontrakt lönar det sig för leverantörerna och kommunerna att tillsammans förhandla fram lösningar för att göra avtalsvillkoren skäliga och utnyttja eventuella möjligheter till flexibilitet. Det lönar sig att försöka hitta lösningar som orsakar så liten skada som möjligt för bägge parter. Det är ett alternativ till att säga upp eller häva kontrakt.
 5. Kommunerna rekommenderas att i mån av möjlighet tidigarelägga betalningar till företagen.
 6. Under undantagsförhållanden är det viktigt att försöka minimera skadorna för både kommunen och leverantören. För att skadorna ska bli så små som möjligt är det mycket viktigt att omedelbart fundera på livskraftsfrämjande lösningar i upphandlingarna. Det lönar sig då att överväga hela utbudet av upphandlingsmetoder. Till exempel kan man i stora upphandlingshelheter ge anbudsgivarna möjlighet att lämna delanbud till exempel på en produktgrupp eller för ett område. Flera anbudsgivare kan då väljas till leverantör.  
 7. Kommunerna och företagarna kan tillsammans fundera på hur man kan utnyttja småföretagarnas tjänster i kommunens olika upphandlingsbehov.
 8. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och ger dem råd och anvisningar. Rådgivningsenheten upprätthåller en omfattande upphandlingssajt på adressen www.hankinnat.fi. De upphandlande enheterna kan kontakta rådgivningsenheten per telefon eller e-post. Rådgivningen är gratis.
 9. Företagarna i Finland har en upphandlingsrådgivare i varje landskap. Under krisen erbjuds företagare och upphandlande enheter fortsättningsvis gratis rådgivning, nu speciellt per telefon och elektroniskt. Kontaktuppgifterna till de regionala upphandlingsrådgivarna finns här: www.yrittajat.fi/hankintaneuvonta
 10. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling och upphandlingsrådgivarna hos Företagarna i Finland kan tillfrågas om möjligheten att ordna distansutbildning för upphandlande enheter och företagare eller vid behov för båda.
 1. Rekommendationer om social- och hälsovårdstjänster
 • I enlighet med regeringens riktlinjer lönar det sig att utöka social- och hälsovårdens kapacitet genom att utnyttja alla sätt att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster (egen produktion, köpta tjänster och servicesedlar).
 • Det lönar sig att höra sig för om företagens tjänster inom social-, hälso- och välfärdssektorn och anlita dem också under undantagsförhållanden. Många företag och ensamföretagare har nu tjänster och resurser att erbjuda för att främja medborgarna hälsa och välfärd.
 • Det är ändamålsenligt att kommunerna trots undantagsförhållandena köper tjänster och beviljar servicesedlar i så normal ordning som möjligt.
 1. Småbarnspedagogik
 • Om tjänsteproducenten erbjuder tjänster och enheten håller öppet, betalar kommunen servicesedeln och stödet för privat vård som normalt till de kunder som använder tjänsten.
 • Eventuella karantänssituationer och stängningar av verksamhetsställen behandlas från fall till fall. Kommunerna överväger i vilka situationer betalningen av servicesedlar eller stöd för privat vård av barn ska frysas.
 • I en sådan situation krävs det flexibilitet både av serviceproducenten och kommunen. Parterna behöver då ha ett nära samarbete för att säkerställa kontinuiteten i den privata småbarnspedagogiken efter krisen.
 1. Företagens möjligheter att klara sig genom krisen

Det rekommenderas att kommunerna informerar företagen om förändringar i situationen och är beredda att diskutera arrangemangen och deras konsekvenser.

Läs mer om dessa teman

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.