Klash-finalisterna vid Rapida entusiastiska över smidig utveckling

Kommuninnovationstävlingen Klash har framskridit till genomförandefasen och finalistteamet Rapidas lösning ska nu testas i praktiken. Rapidas framgångsrika tävlingsbidrag utgörs av en smart chatbot som hjälper till att identifiera studerande som löper risk att avbryta sina studier. Den här lösningen utvecklas i samarbete med Kommunförbundet, Vanda stad och yrkesinstitutet Varia i Vanda.

”Stämningen är hög nu när vi får gå vidare till det egentliga pilotförsöket”, berättar projektets verkställande direktör Miska Noponen. ”Även om utvecklingsprocessen hittills har varit lång har den också varit tillräckligt interaktiv och hela tiden riktad framåt.”

Vilka faktorer i utvecklandet av lösningen har särskilt motiverat främjandet av arbetet vid Rapida? ”Utmaningen i Vanda, det vill säga skolavhoppen, är ett sektorsövergripande fenomen som man kan utnyttja olika kompetensområden för att lösa”, säger Noponen. ”Dessutom skapar det faktum att utmaningen kommer direkt från kommunerna en bra bas för verksamheten.”

Bakgrundstanken till kommuninnovationstävlingen Klash är att olika aktörer ska utvecklas tillsammans. På vilket sätt förverkligas denna filosofi i de olika utvecklingsskedena av applikationen? ”Arbetet bygger på nära samarbete mellan oss, Kommunförbundet och Vanda stad”, berättar Noponen. ”När det gäller att hitta en fungerande applikation är det viktigt att tillämpa så kallad smidig utveckling, som för oss innebär kontinuerlig bearbetning av snabba utkast och respons, tolerans mot osäkerhet och beredskap för förändringar.

Beredskapen för förändring har prövats mer än normalt under coronavåren. Har coronaläget påverkat hur Rapidas arbete framskridit? ”Vi har lyckats arbeta framgångsrikt på distans”, svarar Noponen. ”Samtidigt har coronavåren lyft fram frågor som gäller de studerandes välbefinnande och som också vår pågående lösning på ett väsentligt sätt anknyter till. När vår lösning fungerar optimalt kan den hjälpa studerande att förutse eventuella belastande livssituationer, och det är minst lika viktigt att erbjuda stöd just då som i ett senare skede. Tyngdpunkten i verksamheten ligger på proaktivitet i stället för reaktivitet.”

Den lösning som Rapida har utvecklat är alltså en sorts digital tutor som regelbundet frågar de studerande hur de mår. ”I Finland är utvecklingen av lösningen också speciell i och med att man verkligen genuint bryr sig om de studerande och vid behov stöder dem multiprofessionellt”, resonerar Noponen. ”Vid privata läroanstalter återgår de beslut som gäller studerandena ofta till terminsavgifterna, men enligt min åsikt möjliggör studier som stöds med offentliga medel bättre empati, dvs. att man sätter sig själv i studerandens ställning och lever sig in i hans eller hennes livssituation.”

Förväntansfulla vid Varia inför samarbete med Rapida

Vid yrkesinstitutet Varia i Vanda förhåller man sig entusiastiskt till lösningen, som syftar till att minska avbrutna studier vid yrkesläroanstalter. ”Med hjälp av mobilenkäter vid rätt tidpunkter kan vi erbjuda de studerande mer och bättre riktad hjälp samt minska antalet avbrott i studierna. Det som är fint är just att man snabbt kan ingripa i saker och ting”, berättar rektor Pekka Tauriainen vid Varia. 

Avbrott i studierna är ett problem runt om i Finland. Tanken är att den lösning som testas vid Varia senare ska kunna utnyttjas av hela kommunsektorn. ”Det som är intressant är att man nu börjar ta itu med problemet på ett nytt sätt. Vi utnyttjar digitala verktyg, artificiell intelligens och kunskapsledning. Förhoppningsvis kan vi bli en förebild för andra”, preciserar Tauriainen.

Skribenter: Aino Lappalainen och Maria Vanhala

Närmare upplysningar om tävlingen: www.klash.fi.

Läs mer om nyheten från Varia: Opintojen keskeyttäminen kuriin ihmisen ja tekoälyn yhteistyöllä

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Mindre byråkrati, mer fungerande tjänster

Men vilka normer kunde avvecklas? Samla in onödiga normer nu i november och december 2023! Kommunförbundet manar alla städer och kommuner  till insamling av normer som kunde avvecklas. Läs mera.

Förändringar i kommunernas anvisningar för sökande av ändring

I kommunernas besvärsanvisningar ska två förändringar som skett sommaren 2023 beaktas.

Bekanta dig med rådgivning.