Rättspraxis

Rättspraxis: Det var tillåtet att förbjuda videoupptagningen i fullmäktigesalen som störande

Biträdande justitiekanslern tog i avgörandet 4.12.2019 (OKV/1980/1/2018) (okv.fi) ställning till fullmäktigeordförandes rätt att förbjuda videoupptagning i fullmäktigesalen. I fallet hade en privatperson gjort en videoupptagning av ett fullmäktigesammanträde från läktaren i fullmäktigesalen. Videoupptagningen förmedlades direkt till det allmänna datanätet med en webbsändning på fotografens Facebook-sida. Upptagningen kunde också spelas upp efter sammanträdet.

Det var tillåtet att förbjuda videoupptagningen i fullmäktigesalen som störande

En del fullmäktigeledamöter betraktade verksamheten som störande och anmärkte om det till ordföranden. Dessutom hade fotografen inte bett de fullmäktigeledamöter som uppträdde på videon om tillstånd att publicera materialet på nätet. Enligt 102 § i kommunallagen leder ordföranden ett organs sammanträden och ansvarar för ordningen. Ordföranden kan i sista hand beordra att en person som stör sammanträdet avlägsnar sig. I det här fallet hade ordföranden förbjudit webbsändningen och bett personen avlägsna sig från sammanträdet.

Biträdande justitiekanslern ansåg att fullmäktigeordföranden hade befogenheter att förbjuda privatpersoner att spela in sammanträdet på video och att spela upp videon direkt i det allmänna datanätet.

När är det tillåtet att göra videoupptagningar på offentliga platser?

Videoupptagningar är tillåtna beroende på i vilket syfte upptagningen sker. Om och när det i videon uppträder personer som kan identifieras, omfattas den också av bestämmelserna om skydd för personuppgifter.  Man måste därför bedöma om upptagningen sker av en privatperson eller av en yrkesutövare. Är videoupptagningen en del av utförandet av lagstadgade uppgifter? Är det fråga om upptagning av en egen kundbetjäningssituation? Olika fall måste bedömas med olika regler.

Kommunens informationskanal

Fullmäktigesammanträden är i regel offentliga och allmänheten bör ha möjlighet att följa sammanträdena. Kommunen kan också ordna en direkt webbsändning, dvs. en stream, från sammanträdet direkt i datanätet. Många kommuner ordnar också sådana sändningar. Till exempel streamade cirka 46 procent av kommunerna fullmäktigesammanträdena år 2019. Kommunens verksamhet baserar sig i sådana fall på kommunens informationsskyldighet enligt 29 § i kommunallagen. Enligt paragrafen ska kommunen informera kommuninvånarna bl.a. om ärenden som bereds i kommunen, behandlingen av ärendena samt hur man kan delta i och påverka beredningen. Kommunen har en omfattande prövningsrätt när det gäller olika informationsmetoder. Webbsändningar av fullmäktigesammanträden kan vara en informationsmetod.

Privatpersoners behov

En privatperson får spela in videor för personligt bruk nästan var som helst. Dataskyddsbestämmelserna gäller inte privatpersoners personliga bruk. Det har till exempel betraktats som tillåtet att fotografera eller spela in olika kundsituationer för personligt bruk. Men upptagningen får inte heller då vara störande. Upptagning kan förbjudas till exempel i vårdsituationer, om den är störande.  Privatpersoner får inte heller använda videomaterialet hur som helst. Till exempel krävs det samtycke för publicering av fotografier i datanätet av den som uppträder på dem. Fotografierna får inte heller användas på ett sätt som är kränkande eller förödmjukande för den som uppträder på dem. Sådana handlingar kan medföra straffrättsligt ansvar.

Redaktionella syften

Ett särfall utgörs av journalister. Yttrandefriheten ger dem en omfattande rätt att fotografera och spela in bildmaterial samt att använda materialet för redaktionella syften. Men även i sådana fall måste man med omdöme avväga var gränsen mellan personers integritetsskydd samt det redaktionella behovet och yttrandefriheten går. I 5 kap. 27 § i dataskyddslagen uppräknas de punkter i dataskyddsförordningen som inte tillämpas på material som upprättas för journalistiska ändamål. Punkterna är många.

Text: Tarja Krakau

 

Läs mer

I Kommunförbundets webbtjänst

 

Mer på webben

Etiketter
Riitta Myllymäki

Riitta Myllymäki

ledande jurist
Juridiska enheten, Förvaltningsjurister
+358 9 771 2463, +358 50 349 5460
Ansvarsområden
  • kommunallagen och allmän kommunalrätt
  • förvaltningsförfarandet
  • offentlighet och datasekretess
  • vallagstiftningen
  • språklagen
  • kommunsammanslagningar