Revideringen av naturvårdslagen inleddes – Kommunförbundet tar kommunernas naturvårdsarbete och markanvändning med i beredningen

luonnonsuojelulaki

Revideringen av naturvårdslagen inleddes i början av 2020. Kommunförbundet kommer att arbeta för att markanvändningen lyfts fram och att kommunernas och landskapens behov i naturvårdsarbetet beaktas. Kommunförbundets mål är att se till att olika kommuner har möjlighet att utföra naturvårdsarbete och integrera tryggandet av naturens mångfald i markanvändningens övriga mål.

I projektet som Miljöministeriet tillsatt revideras den över 20 år gamla naturvårdslagen och förordningen. Samtidigt bereds en ny lag om ersättande av skador som fridlysta arter orsakat och om förebyggande åtgärder. Dessutom ska möjligheter till ekologisk kompensation utvecklas.

Kommunerna har en viktig roll i miljökrisen

Åtgärderna för att trygga naturens artrikedom är ofta lokala. Kommunerna kartlägger naturvärden inom sitt område, styr markanvändningen, bekämpar skadliga främmande arter, genomför skyddsprojekt, iståndsätter sjöar och vattendrag, reviderar skötseln av skogar och grönområden, utvecklar naturnära alternativ i stadsstrukturen, främjar rekreationsanvändning av naturen och naturturism. En annan viktig uppgift är att öka invånarnas naturkännedom.

Hittills har kommunernas befogenheter enligt naturvårdslagen och kännedomen om kommunernas naturvårdsåtgärder varit begränsade. Kommunernas naturvårdsarbete har varken sporrats eller stötts tillräckligt.

Enligt Kommunförbundet är det dags att tänka på hur kommunernas potential bäst kan tas till vara i arbetet för att trygga och öka naturens mångfald på ett sätt som samtidigt stöder kommunernas livskraft.

– Detta kunde betyda att den nuvarande naturvårdslagens myndighetsansvar och incentiven till naturvård ses över. Kommunerna har tagit på sig rollen som lokala problemlösare i klimatkrisen, så vi kan anta att de har kapacitet att hitta utvägar också i miljökrisen, säger Miira Riipinen, miljöchef.

Lagändringar och ekonomiska incitament för att stoppa förlusten av biologisk mångfald

Regeringen vill stoppa förlusten av arter i Finlands natur och reviderar naturvårdslagen för att uppnå dessa mål. Naturvårdslagen har senast utvärderats år 2010. I utvärderingen kom man fram till att ändringar i markanvändningen och överutnyttjande av naturresurser lett till minskad artrikedom och att lagstiftningen inte lyckats stoppa utvecklingen.

– Det är särskilt viktigt ut kommunernas synvinkel att naturvårdslagen fungerar tillsammans med markanvändnings- och bygglagen som revideras samtidigt, säger Minna Mättö, jurist.

För närvarande hotas var nionde av våra arter och nästan hälften av våra naturtyper av utrotning. Enligt utvärderingen borde man i beslutsfattandet om markanvändning ta bättre hänsyn till sammanhängande livsmiljöer, bevarandet av biologisk mångfald också utanför naturskyddsområden och upprätthållandet av ekosystemtjänster. Effektivt bevarande av naturtyper och artrikedom förutsätter också nya åtgärder. I utvärderingen har man kommit fram till att åtgärder som stöder artrikedomen kan förutsätta ekonomiska incitament.

Projektet pågår 1.1.2020–30.9.2021. Avsikten är att en proposition ska överlämnas till riksdagen hösten 2021. Riktlinjerna behandlas och framskridandet följs upp av en styrgrupp med bred representation av tjänstepersoner och intressentgrupper och beredningen sker i tre projektgrupper. Kommunförbundet är representerat i alla arbetsgrupper.

Närmare upplysningar:

Miira Riipinen, miljöchef, tfn +358 40 824 4401

Minna Mättö, jurist, tfn +358 50 308 1487

Revideringen av naturvårdslagen (Miljöministeriet)(på finska)

 

Kommunförbundets representation i arbetsgrupperna:

Styrgruppen: Miira Riipinen, miljöchef, ersättare Anne Jarva, utvecklingschef.

Projektgrupp 1 (Förslag till regeringsproposition om revidering av naturvårdslagen samt förslag till naturvårdsförordning): Marko Nurmikolu, jurist, ersättare Miira Riipinen, miljöchef

Projektgrupp 2 (Förslag till regeringsproposition om ersättande av skador som fridlysta arter orsakat och om förebyggande åtgärder): Minna Mättö, jurist, ersättare Taina Väre, sakkunnig

Projektgrupp 3 (utvärdering av behovet av revidering av lagstiftningen och förslag om stegvis införande av ekologisk kompensation samt planering, genomförande och utvärdering av pilotprojekt om ekologisk kompensation): Minna Mättö, jurist, ersättare Silja Aalto, miljösakkunnig (Nylands förbund).

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman