Skolmåltider under coronaepidemin

På grund av de exceptionella förhållanden som coronaviruset orsakar, har det uppstått varierande praxis för kommunerna och utbildningsanordnarna när det gäller att ordna skolmåltider för elever inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning. För att minska risken för smitta har skolor och läroanstalter stängts, men ordnandet av undervisning har inte avbrutits. Olika myndigheter har också gett kommunerna och utbildningsanordnarna anvisningar, riktlinjer och rekommendationer som man i snabb takt har strävat efter att tillämpa i alla utbildningsformer och på alla utbildningsnivåer med beaktande av de lokala förhållandena.

Statsrådet har med stöd av beredskapslagen utfärdat en tillämpningsförordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning (126/2020, ändr. 131/2020). Här följer några kommentarer om begränsningarnas konsekvenser för måltidsrätten och kommunernas organiseringsansvar.

Kommunen ska ordna förskoleundervisning och avgiftsfritt erbjuda en fullvärdig måltid för de elever inom förskoleundervisningen som deltar i den närundervisning som kommunen ordnar.

Grundläggande utbildning ska ordnas som närundervisning för elever i årskurs 1–3, för elever som omfattas av särskilt stöd och för elever med förlängd läroplikt. För de elever som deltar i närundervisning ska kommunen avgiftsfritt ordna en fullvärdig måltid som är ändamålsenligt organiserad och övervakad. För elever i distansundervisning kan kommunen ordna måltider endast i den omfattning det är möjligt att genomföra. Möjligheten att avvika från omfattningen av skyldigheten att ordna skolmåltider ska tolkas snävt. I tillämpningsförordningen och dess bakgrundspromemoria anges inte exempelvis förfaranden för ekonomisk ersättning.

Den avgiftsfria måltidsrätten för studerande i gymnasieutbildning och yrkesinriktad grundexamensutbildning har redan enligt den gällande lagstiftningen fastställts till att gälla endast de dagar då läroplanen förutsätter närvaro på utbildningsplatsen. Undervisningen och utbildningen ordnas nu som distansundervisning och självständiga studier på grund av den exceptionella situation som råder. Således har de studerande inte rätt till en avgiftsfri måltid. Om en studerande studerar med utbildningsavtal på en arbetsplats eller lärmiljön är lik en arbetsplats och den studerande normalt skulle äta i läroanstaltens matsal, rekommenderas det att den studerande har egen mat med sig. I detta fall ersätter utbildningsanordnaren den studerande för den dagliga måltiden med pengar.

Många kommuner har uttryckt oro över hur barnen och de unga mår och över familjernas situation. Kommunerna har i samarbete mellan olika sektorer dryftat behovsbaserade sätt att erbjuda hushållen s.k. måltidstjänster under den tid den exceptionella situationen råder. I dessa situationer är det viktigt att vara medveten om den lagstiftning som styr verksamheten samt dataskyddet. Speciallagstiftningen inom varje verksamhetsområde innehåller möjligheter och begränsningar med tanke på ordnandet av tjänsterna. I lagstiftningen om utbildning är måltidsrätten inte beroende av elevens bakgrund eller ställning och den baserar sig inte på behovsprövning.

Läs mer:
UKM:s webbplats https://minedu.fi/sv/beredskap-for-coronaviruset
Utbildningsstyrelsens webbplats https://www.oph.fi/sv/utbildning-och-examina/undervisningsvasendet-och-coronaviruset

 

Läs mer om dessa teman