Statsandelsreformen för performativ konst genomförs

Statsandelssystemet för performativ konst förnyas i början av 2022. Man kan ansöka till det nya systemet redan 12.1–15.2.2021.

Statsandelssystemet för konst- och kulturinstitutioner har förnyats i två etapper. Först förnyades finansieringssystemet för museerna och nu är det den performativa konstens tur.  För närvarande omfattas 57 teatrar, 28 orkestrar och 124 museer av statsandelar. Reformpaketet för den performativa konstens del behandlas i riksdagen och godkänns redan i år.  Undervisnings- och kulturministeriet har inlett beredningen av lagens verkställighet.

Viktigaste punkterna i det nya finansieringssystemet

Lagen om performativ konst ersätter den nuvarande teater- och orkesterlagen. Dessutom ändras motsvarande paragrafer i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (2009/1705).

Statsandelen utgår fortfarande från ett pris per enhet, som granskas varje år, det fastställda antalet årsverken och statsandelsprocenten. Musik och annan performativ konst har egna priser per enhet.

Priset på årsverken utgår från faktiska driftskostnader. Statsandelsprocenten är 37. Statsandelsprocenten kan efter prövning beviljas förhöjd (60%) för en viss del av årsverken om en betydande del av verksamhetsenhetens verksamhet består av turnerande eller besöksverksamhet (inkl. regionteaterverksamhet), uppträdanden som riktar sig till barn, språkliga minoriteter eller grupper med särskilda behov, eller om det finns något annat särskilt kulturpolitiskt skäl som t.ex. dans- eller cirkuskonst. Dessutom har Svenska Teatern och Tampereen Työväen Teatteri rätt till förhöjd statsandelsprocent.

En nyhet är de 3- och 6-åriga finansieringsplanerna. Finansieringsplanen innehåller en uppskattning av antalet årsverken som fastställs som grund för verksamhetsenhetens statsandel och antalet årsverken som beviljas förhöjd statsandelsprocent.

Konstinstitutionernas finansiering indelas i allmänhet i statsandel, kommunens andel och egna inkomster. Det är frivilligt för kommunerna att driva och stödja konstinstitutioner.

Från teater- och orkesterlag till lag om performativ konst

Med performativ konst avses konstnärliga liveframträdanden vid en viss tidpunkt inför publik. Det innebär bland annat orkester-, kör- och operamusik samt teaterkonst, cirkuskonst, danskonst och andra konstnärliga liveframträdanden.

Verksamhetsenheten ska ansöka om rätt till statsandel. Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om denna rätt. Beslutet fattas inom ramen för statsbudgeten efter prövning som bland annat ska grunda sig på behovet av statsandel med tanke på målet för statsandelen. 

Syftet med statsandelen (3 §) är att från konstnärliga utgångspunkter främja mångsidigheten och den kulturella mångfalden inom performativ konst samt den riksomfattande och regionala tillgången och tillgängligheten för olika befolkningsgrupper till de tjänster som tillhandahålls inom ramen för performativ konst. Dessa mål ska ligga till grund för beslut om vilka verksamhetsenheter som ska omfattas av statsandelssystemet bland alla enheter som uppfyller förutsättningarna för statsandel.

Statsandel beviljas inte för hobbyverksamhet, det viktiga är att verksamheten är professionell och etablerad och utövas regelbundet och året om.

Enhetens huvudman ska vara en kommun eller samkommun eller en sådan privat sammanslutning eller stiftelse till vars stadgeenliga uppgifter det hör att utöva verksamhet med framträdanden
inom performativ konst eller driva en verksamhetsenhet för performativ konst.

Förutsättningarna för beviljande av statsandel beskrivs i lagen (4 §). Mot dessa kriterier bedöms verksamhetsenhetens lagenliga förutsättningar att få statsandel. I anslutning till Centret för konstbefrämjande inrättas en statsandelsnämnd för performativ konst som har till uppgift att ge Undervisnings- och kulturministeriet sakkunnigutlåtanden om ansökningar om godkännande till statsandelssystemet. 

Berättigandet till statsandel skulle beviljas antingen tills vidare eller för viss tid. Visstidsberättigandet gäller i tre år och gynnar särskilt nya aktörer. En verksamhetsenhet som godkänts såsom tills vidare berättigad till statsandel antas uppfylla förutsättningarna för statsandel under 6 års tid.

I nuläget utvärderas inte verksamhetsenheters rätt till statsandel systematiskt efter det att de godkänts såsom berättigade till statsandel. I den nya lagen införs att Undervisnings- och kulturministeriet med sex års mellanrum ska utvärdera om en verksamhetsenhet som godkänts som tills vidare berättigad till statsandel fortfarande uppfyller de lagstadgade förutsättningarna för beviljande av statsandel. För de verksamhetsenheter som godkänts för viss tid är en separat utvärdering inte behövlig eftersom det i samband med varje ansökningsprocess bedöms om förutsättningarna uppfylls.

Ansökan om statsandel

Det nya statsandelssystemet träder i kraft i början av 2022. Ansökningsförfarandet i det nya systemet gäller alla, också aktörer med rätt till statsandel enligt nuvarande lagstiftning. Man kommer att kunna ansöka om rätt till statsandel vart tredje år.

Ansökningen till det nya systemet inleds 12.1.2021 och avslutas 15.2.2021.
Noggrannare beskrivning av det nya statsandelssystemet samt anvisningar för ansökan finns på Undervisnings- och kulturministeriets webbplats:  https://minedu.fi/sv/reform-utovande-konst

Tags