Ändringen av avfallslagen vidare till riksdagen

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av avfallslagen behandlas nu i riksdagen. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft före juli 2021. Under riksdagsbehandlingen hörs flera olika intressentgrupper, bland annat Kommunförbundet.

Enligt propositionen kommer insamlingen av återvinningsbart kommunalt avfall, dvs. bioavfall och förpackningsavfall, från fastigheter att öka betydligt på riksnivå under de närmaste åren. Det innebär att många hushåll och företag får bättre möjligheter att sortera avfall utan svårighet. Ändringen medför också affärsmöjligheter för aktörer inom transport- och återvinningsverksamheten.

Ju mer täckande och samordnat kommunerna kan genomföra hanteringen av alla avfallstyper, från insamling till behandling, desto större är kostnadsfördelarna för invånarna och desto lättare är det att genomföra insamlingen. Enligt regeringens proposition ska kommunerna konkurrensutsätta transporterna av separat insamlat avfall efter de övergångstider som anges i lagen. Kommunerna ska fortfarande ha möjlighet att besluta huruvida transporter av blandat kommunalt avfall ska ordnas antingen av kommunen eller av fastighetsinnehavaren. Propositionen har till denna del ändrats från remissbehandlingen våren 2020. Genom den föreslagna lösningen får största delen av finländarna, minst 65 procent, i fortsättningen alla de avfallshanteringstjänster de behöver från en enda instans, kommunen. För resten av finländarna ska det därefter på kommunal nivå fattas beslut om huruvida också konkurrensutsättning av transporttjänster för blandavfall ska ingå i kommunens tjänsteutbud.

I de kommuner där fastighetsinnehavaren är den som beställer transporten av blandavfall kan den kommunala avfallsanläggningen tyvärr inte vidta alla de åtgärder som är avsedda att utveckla och effektivisera avfallshanteringen. Sådana åtgärder är bland annat fastigheters avfallsavgifter som tydligt styr sorteringen, krav på klimatvänlig drivkraft för sopbilar och kvartersvis insamling. 

Kommunförbundet konstaterar att lagförslaget är ett steg i rätt riktning med tanke på kommunens ansvar för avfallshanteringen. Målet ska på lång sikt vara ett avfallshanteringssystem som gör det möjligt att uppnå bästa möjliga återvinningsresultat samt en avfallshantering som ur kommuninvånarnas synvinkel är enkel, rationell och kostnadseffektiv. Det finns skäl att bevara den starka roll som kommunen har inom hanteringen av kommunalt avfall, och det grundläggande ansvaret bör inte splittras, utan snarare föras samman.

Därför är det viktigt att den modell för fastighetsvis insamling av förpackningsavfall som ingår i lagförslaget och som bygger på samarbete mellan kommunen och producenten, kvarstår efter riksdagsbehandlingen. Det innebär att kommunen, liksom för närvarande, sköter den fastighetsvisa insamlingen av förpackningsavfall, men förpackningsproducenterna betalar för insamlingen så att deras kostnadsansvar för hanteringen av förpackningsavfall sammanlagt är minst 80 procent. De ansvariga aktörerna inom avfallshanteringen, kommunerna och förpackningsproducenterna delar samma vilja och mål att på ett kostnadseffektivt sätt omvandla förpackningsavfallet till återvunnet material och få det tillbaka i omlopp. För invånarna innebär samarbetsmodellen billigare insamlingsavgifter för förpackningsavfall.

Mer information om ändringen av avfallslagen och om separat insamling finns på Miljöministeriets webbplats:

Etiketter
Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.