Förändringens vindar blåser inom småbarnspedagogiken”

 

Från augusti är det en hel del som förändras inom småbarnspedagogiken. I klientavgiftslagen (1052/2020) ändras inkomstgränserna, som höjs med 31 procent. Dessutom ändras syskonrabatten. Intäkterna från kommunernas klientavgifter blir mindre än tidigare.

Det görs också ändringar i lagen om småbarnspedagogik. Genom ändringen preciseras området för avvikelser från dimensioneringen av daghemmets personal (453/2021). I fråga om avvikelser preciseras tolkningen enligt vilken man under inga omständigheter får avvika från personaldimensioneringen av orsaker som beror på personalens frånvaro. Dessutom införs i lagen en ny anmälningsskyldighet för personalen. Personalen ska från augusti göra en anmälan ifall målen för småbarnspedagogiken inte kan uppfyllas eller om förutsättningarna för barnets välbefinnande eller uppväxt, utveckling eller lärande äventyras. Det gäller all verksamhet som strider mot lagen om småbarnspedagogik. I kommunen ska man utarbeta anvisningar för tillämpningen av anmälningsskyldigheten och de ska hållas offentligt framlagda. Av anvisningarna ska det framgå vilka anställda som omfattas av anmälningsskyldigheten och hur och till vem anmälan ska göras. Dessutom bör det klargöras att anmälan ska innehålla endast de uppgifter som är nödvändiga för att missförhållandet eller risken för ett missförhållande ska kunna undanröjas.

I fråga om förskoleundervisningen kommer de kommuner som utsetts till försöket att inleda förskoleundervisning för femåriga barn i augusti. Förskoleundervisningen genomförs i enlighet med de lokala läroplaner som utarbetats för förskoleundervisningen i kommunerna som deltar i försöken (1046/2020).

Det har varit knappt om tid för ändringarna. För personalen och kunderna kan det dock behövas längre tid för information om ändringarna och fördjupning i saken. 

Två lagutkast är ute på remiss i juni. De gäller ändring av lagen om småbarnspedagogik i fråga om stöd för barn (lagen föreslås träda i kraft 1.8.2022) och tillståndsplikt för privat daghemsverksamhet (ändringen föreslås träda i kraft 1.1.2023). Också framöver kommer anordnandet av småbarnspedagogiken att kontinuerligt ses över.  

Tags