Gemensamma mål och förtroende utgör kärnan i partnerskapsplanläggningen - Kommunförbundets publikation presenterar spelreglerna för fungerande samutveckling

kaavoitus

I Kommunförbundets publikation Partnerskap i många former beskrivs de former av partnerskapsplanläggning som används i kommunerna och möjligheterna att utveckla dem. Med partnerskapsplanläggning avses ett sådant samarbete mellan en kommun och en privat aktör som kännetecknas av att planläggningen och byggnadsplaneringen framskrider parallellt.

Publikationen är aktuell, eftersom man till exempel i samband med reformen av markanvändnings- och bygglagen har diskuterat rätten att utarbeta planer. Kommunförbundet anser att det är ytterst viktigt att bevara kommunernas planmonopol, eftersom planläggning är utövning av offentlig makt och kommunen ansvarar för samhällsstrukturens funktion och tillgången till tjänster.

Planläggningen är ett centralt verktyg för strategisk ledning genom vilket kommunerna påverkar utvecklingen i samhällsstrukturen, smidigheten i kommuninvånarnas vardag samt förutsättningarna för en framtida god och sund livsmiljö.

Kommunerna har planmonopol, men samarbetet och den planläggning och byggnadsplanering som baserar sig på partnerskap är värd att understöda. Det sker redan i kommunerna inom ramen för den gällande markanvändnings- och bygglagen.

I publikationen identifieras de sju former av partnerskapsplanläggning som i stor utsträckning används i kommunerna, det dras upp riktlinjer för god praxis och ges utvecklingsförslag. De samarbetsformer som presenteras i publikationen har redan visat sig fungera i praktiken och de har alla uppvisat positiva effekter av samarbetet. Kommunförbundet anser därför att det inte finns något behov av att ändra lagstiftningen om rätten att utarbeta planer, utan erbjuder verktyg till stöd för den här goda utvecklingen.

Partnerskapet har många fördelar

I en undersökning identifierades som följande fördelar med partnerskapsplanläggningen synergifördelar, kombinationen av kreativiteten i den privata sektorn med kunnandet i den offentliga, kommuninvånarnas delaktighet och samordning av aktörernas intressen, riskfördelning och finansieringsmöjligheter som kompletterar varandra samt annan sammanslagning av resurser.

Andra fördelar med partnerskapsplanläggningen är att planeringen av genomförandet kan inledas parallellt med planläggningen, att det blir säkrare att planen kan genomföras, att avvikelserna från planen minskar och att konsekvenserna kan bedömas mer övergripande.

Som centrala faktorer för en välfungerande och framgångsrik partnerskapsplanläggning identifierades följande: partnernas ömsesidiga förtroende, öppenhet och växelverkan samt förutsägbarhet, konsekvens och kontinuitet i verksamheten och framför allt samstämmigheten i målen.

Partnerskapsplanläggningen kan ökas ytterligare

Partnerskapsplanläggningen kan ökas genom att kommunerna är aktiva, genom att förutse planläggningsbehoven och beakta dem i kommunens verksamhetssätt, genom att stödja nya idéer och aktivt erbjuda områden för projektutveckling samt genom att mångsidigt utnyttja olika metoder. Projektutvecklarna kan å sin sida bidra till partnerskapsplanläggningen genom att satsa på kvalitetsaspekter i planer och byggande, genom att skaffa sig sakkunskap om markanvändningsplanering, i synnerhet förståelse för planprocessen, såsom specialkunskaper i avtalsförfaranden och byggbranschen, samt genom att ta kontakt med kommunen redan i idéskedet.

Sammanfattat kan man genom partnerskapsplanläggning väl svara på förändringarna i omvärlden och trycket på kommunerna – kommunerna och den privata sektorn behöver och stöder varandra.

Det verkar finnas ett växande behov av att utnyttja förfarandena under de kommande åren, när urbaniseringen fortsätter och byggandet inriktas på en tätare samhällsstruktur i redan byggda och nya områden.

I publikationen rekommenderas att kommunerna inleder program som syftar till att främja gemensam utveckling och riktlinjer som förbättrar möjligheterna att använda partnerskapsplanläggning som en del av deras övergripande process för samhällsbyggande. I riktlinjerna är det viktigt att klart och så begripligt som möjligt skriva in kommunens ramvillkor och mål för utvecklingen så att de inte för detaljerat begränsar genomförandet av projekt. Det är också bra att kommunen utarbetar riktlinjer för med vilken process och inom vilken tid kommunen reagerar på de nya idéerna.

Publikationen lämpar sig väl som en anvisning för kommuner och partner till stöd för partnerskapsplanläggningen. Av publikationen utarbetades också en mindre anvisning som ett infopaket och principförslag för partnerskapsplanläggningen.

Läs mer

Kumppanuuden monet muodot. Partnerskap i många former. En undersökning om de allmänna principerna för en planläggningspraxis som baserar sig på samarbete. Publikation på finska.  Acta nr 279

Partnerskap i många former. Exempel på samarbetsbaserad planläggningspraxis. Broschyr på svenska.

Publikationerna har utarbetats av Linda Toivonen (som en del av hennes diplomarbete vid Aalto-universitetets högskola för ingenjörsvetenskap) och Kommunförbundets utvecklingschef för markanvändning och planläggning Anne Jarva.

Tags