PUBLIKATION OM HÅLLBARA KOMMUNER 2030 - FRAMTIDSBILDER

I kommunerna byggs en hållbar framtid

Hurdan är en hållbar kommun? Vilka åtgärder kan kommunerna vidta för att öka hållbarheten? Kommunförbundet bad städer och kommuner svara på dessa frågor under en prognostiseringsprocess för hållbara kommuner. Arbetet utmynnade i rapporten Kestävät kunnat 2030 (Hållbara kommuner 2030). 

I rapporten formuleras en övergripande syn på vad hållbar utveckling är. Hållbar utveckling innebär att miljön, människan, ekonomin och digitaliseringen beaktas på lika villkor och samtidigt i kommunernas planering, beslutsfattande, budgetering och verkställande av beslut. Rapporten innehåller flera förslag på åtgärder genom vilka kommunerna kan främja en hållbar utveckling.

 Finland har förbundit sig till att följa FN:s Agenda 2030 och verkställa de 17 målen för hållbar utveckling. Cirka 60 % av hålbarhetsmålen verkställs av kommunerna, eftersom de har ett mycket omfattande uppgiftsfält. Kommunerna verkställer målen till exempel i samband med att de tillhandahåller utbildning, omsorg, rent vatten, energi, avfallshantering och hållbar transport.

Scenarier och åtgärder inom hållbar utveckling som stöd för kommunernas arbete

- En hållbar kommun tryggar möjligheterna till ett gott liv för nuvarande och kommande generationer på lika villkor, samtidigt som man beaktar naturens bärkraft och planetens hållbara gränser. Arbetet för hållbar utveckling är samtidigt insatser för kommunens konkurrenskraft, utveckling och dragningskraft också under de närmaste åren och de följande årtiondena, sammanfattar Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen.

- Vi utarbetade denna publikation som stöd för en hållbar utveckling i kommunerna. Rapporten presenterar fyra olika scenarier för framtidens kommuner, samt ett flertal åtgärder för en hållbarare framtid för kommuner av olika storlek. Det är fråga om metoder och praxis i det hållbarhetsarbete som gäller ledning och ledarskap, delaktighet och sammanhållning, klimat och miljö samt social och ekonomisk hållbarhet som visat sig vara fungerande i kommunerna, säger Karhunen.

Scenarierna är berättelser om alternativa framtidsutsikter. De fyra scenarier som presenteras i vår publikation beskriver fyra olika framtidsbilder för kommunerna, där man på olika sätt har lyckats svara på de utmaningar som en hållbar utveckling förutsätter.

Genom att bekanta dig med scenarierna och tidsspannen får du en närmare inblick i kommunernas framtidsutsikter ur perspektivet hållbar utveckling. Utgångspunkterna för hållbar utveckling, som bygger på ledning samt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, gör det lättare att skapa en bild av vilken typ av kompetens och färdigheter det kommer att behövas i framtidens hållbara kommuner.

Publikation: Publikation om hållbara kommuner, Kestävät kunnat 2030 (på finska)

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.