De förtroendevalda fortsätter tills nya har valts

Kommunalvalet i juni och förlängningen av förtroendeuppdraget till augusti

Valdagen i kommunalvalet är 13.6.2021 och mandattiden för de nya fullmäktige inleds 1.8.2021. Ledamöterna i kommunstyrelsen, revisionsnämnden, andra nämnder och utskott utses vid ett sammanträde som fullmäktige håller i augusti 2021.

Förtroendeuppdragen fortsätter till augusti utan nya beslut

Kommunförbundets tolkning är att mandattiden för de kommunala organen fortsätter utan nya beslut i fullmäktige, även om det inte framgår uttryckligen av 1 § i lagen om senareläggning av kommunalvalet. Det sägs dock att fullmäktigeledamot eller annan förtroendevald kan lämna sitt uppdragvid ingången av juni. Också 79 § 1 mom. i kommunallagen stöder denna tolkning i enlighet med kontinuitetsprincipen.

Enligt kommunallagen kvarstår en förtroendevald i sitt uppdrag under den tid för vilken han eller hon har valts och även därefter, tills någon annan har valts till uppdraget.

Ledamöter i organ, ersättare och presidium sköter sina uppgifter tills det nya fullmäktige i augusti 2021 utsett nya ledamöter, ersättare och presidium. På samma sätt fortsätter förtroendeuppdragen i samkommunerna tills nya ledamöter utsetts för förtroendeuppdragen.

En förtroendevald kan beviljas avsked från 1.6.2021, avskedsansökan i april

Den som har giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Fullmäktige eller den andra myndighet som behandlar ärendet överväger om skälet som uppgivits i avskedsansökan är giltigt, i normala fall.

Eftersom senareläggningen av kommunalvalet förlänger mandattiden för kommunernas och samkommunernas organ med cirka två månader finns det i lagen en särskild bestämmelse om rätten att lämna förtroendeuppdrag från 1.6.2021. En förutsättning för det är att man lämnat in sin avskedsansökan i tid.

Om en person vill lämna förtroendeuppdraget ska detta anmälas skriftligt före utgången av april 2021 till fullmäktige eller det organ som har utsett den förtroendevalda. I maj kan man utnämna nya personer i stället för dem som befriats från sitt uppdrag.

 

Läs mer

Webbplatsen Kommunalval.fi

Etiketter
Servicepost
Ansvarsområden

 
Frågor som gäller bland annat kommunernas förvaltning och ledning, beslutsfattande och förvaltningsförfarande samt dataskyddet

 
Vi betjänar kommunernas personal och förtroendevalda i juridiska frågor som rör deras uppgifter. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.