Kommunförbundet fick beröm för sina aktiva åtgärder under coronakrisen

""

Vi frågar varje år våra kunder, det vill säga kommunernas tjänsteinnehavare och förtroendevalda, hur vi lyckats i vårt arbete inom teman som är viktiga för kommunerna.

Av dem som svarat på vår strategiska kundenkät ansåg 25 procent att vi förbättrat vår verksamhet i sin helhet jämfört med i fjol. En klar majoritet, det vill säga 64 procent, ansåg att vår verksamhet varit lika bra som året innan.

Våra kunder gav oss särskilt beröm för att vår synlighet utvecklats i bättre riktning och för våra offentliga ställningstaganden.

Under det senaste året har Kommunförbundet aktivt utvecklat sina kommunnätverk för att göra det enklare för kunderna att påverka innehållet i förbundets intressebevakning. Utvecklingen av verksamheten i nätverken fick beröm från kunderna.

Samtidigt önskades mer anträffbara sakkunniga och snabbare rådgivningstjänster. I utvecklingsarbetet för rådgivningstjänsternas del söker vi som bäst lösningar som möter önskemålen.

Enkäten besvarades av sammanlagt 347 personer. Bland dem fanns kommundirektörer, andra tjänsteinnehavare i högsta ledningen samt ledande förtroendevalda och ledningen för avtalskundrelationer.

Rådgivningstjänsterna är vår näst viktigaste service, intressebevakningen håller täten

Intressebevakningen anses fortfarande vara Kommunförbundets viktigaste tjänst, rådgivningstjänsterna blev tvåa. På delad tredje plats ligger nätverken, som också prioriteras i förbundets utvecklingsarbete framöver, samt informationsprodukter och informationstjänster.

Kunderna ombads också bedöma följande faktorer: verksamhetens utveckling i sin helhet, förtroendet, kundkännedomen, vår roll som vägvisare samt hur kända och betydelsefulla våra tjänster är.

Av dessa fick vi bästa betyg för tillförlitlighet.

Förtroendet för förbundet är stort. Uppfattningen om att förbundet känner kommunerna väl delas av de olika kommungrupperna. De stora städernas syn på förbundet har blivit mer positiv.

Rådgivningstjänsterna är klart mer kända än våra övriga tjänster och de bedöms ha större betydelse.

 

Läs mer:

Kommunförbundets tjänster

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Ett nätverk för dig som jobbar med språk och översättning i kommunsektorn

Kommunförbundet samordnar ett nätverk för översättare i kommunsektorn. Nätverket har också ett diskussions- och mötesforum på Teams.

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe